1_b.png

Zostrojte automatický zavlažovací systém

11_10_2022_Zostrojte-si-automaticky-zavlazovaci-system_V3-CP_KE-(FB-cover).jpg

 

Lektor vám ukáže postup od programovania v softvéri Arduino po samotné zostrojenie zavlažovacieho systému. Workshop je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základy programovania a pracovať so spájkovačkou. Domov si odnesiete automatický zavlažovací systém v dizajnovom puzdre, vyrobenom na 3D tlačiarni.  

Workshopu bude predchádzať podujatie, kde si bližšie predstavíme potrebnú teóriu: Ako navrhnúť zavlažovací systém“

ČO SA DOZVIETE

  • ako programovať mikrokontrolér  
  • práca v Arduino IDE
  • vysvetlenie funkcií potrebných pre fungovanie zavlažovania
  • vysvetlenie funkčnosti jednotlivých komponentov
  • ako správne spájkovať komponenty
  •  

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov.  Zameriava sa na vývoj elektrických zariadení, vytváranie vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaniu, 3D tlači a tvorbe dizajnu produktov, ktoré následne realizuje. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point v Košiciach.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Praktický workshop začne vysvetlením funkcie jednotlivých komponentov, z ktorých bude projekt zostavený. Následne sa budú spájkovať jednotlivé komponenty na pripravenú dosku plošných spojov. Po zostavení sa pripojí mikrokontrolér, ktorý sa následne naprogramuje a nastavia sa parametre, pri ktorých sa má spúšťať zavlažovanie. Funkčný produkt sa uzatvorí do predpripraveného vytlačeného puzdra.   

ČO JE PROGRAM  Arduino IDE A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Arduino IDE je open source – voľne dostupný program vhodný pre písanie, upravovanie a nahrávanie programov do mikrokontrolérov.

KEDY

11.10.2022

17:00 - 20:00 hod.

 

KDE

Národné podnikateľské centrum

Krivá 21

040 01 Košice

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: „Ako navrhnúť zavlažovací systém “Ak absolvujete: „Ako navrhnúť zavlažovací systém “, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: „Zostrojte automatický zavlažovací systém “. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

 

Ukončenie registrácie:
6.10.2022 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené