Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Bezplatné dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ

Internacionalizacia DIP 3_5 OOP Reg_01-2023.jpg

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU (aktualizované znenie k 1.2.2023)

Viac informácií o NP Podpora internacionalizácie MSP nájdete v tomto Implementačnom manuáli (aktualizované znenie k 1.2.23)

Povinná príloha - Projektový zámer : Prázdne tlačivo na vyplnenie si môžete stiahnuť TU(aktualizované znenie k 1.2.23)

V prípade, ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, neváhajte nás kontaktovať na regionálnych pobočkách – Trade Pointoch:

Banskobystrický kraj: npint_bb@npc.sk

Trenčiansky kraj: npint_tn@npc.sk

Nitriansky kraj: npint_nr@npc.sk  

Prešovský kraj: npint_po@npc.sk 

Košický kraj: npint_ke@npc.sk  

Trnavský kraj: npint_tt@npc.sk  

Žilinský kraj: npint_za@npc.sk 

 

Ďakujeme Vám za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

V súvislosti s epidémou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené