BRESE

(Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) je jedným z projektov schválených v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe, s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Sociálne podnikanie sa stáva atraktívnou témou diskusie inovatívnych riešení najrôznejších spoločenských otázok. Vďaka svojim aktivitám si sociálne podniky postupne budujú rešpekt v sektore tradičného podnikania, ktorý ich postupne začína vnímať ako plnohodnotnú súčasť podnikateľskej obce. Sú to podniky, ktoré kombinujú spoločenské ciele s podnikateľským duchom a majú potenciál poskytovať viac pracovných príležitostí. Vďaka svojim aktivitám pôsobia proti nezamestnanosti najmä mladých, čomu čelia niektoré regióny v Európe.

V porovnaní s tradičnými podnikmi, ktoré sa vo svojej podstate orientujú na dosahovanie zisku, sú sociálne podniky spoločensky dôležité, avšak kvôli svojej nízkej finančnej návratnosti sú málo atraktívne pre tradičný podnikateľský sektor. Vďaka svojej prioritnej orientácii na dosahovanie spoločenského prospechu v konkurencii s tradičnými podnikmi často ťahajú za kratší koniec. Zamestnanci v  sociálnych podnikoch nie sú tí najvýkonnejší a najpripravenejší, nakoľko sa jedná o osoby znevýhodnené na trhu práce. Z uvedených dôvodov je úloha štátu a existencia efektívnych podporných opatrení pre fungovanie sociálnych podnikov kľúčová.

Skúsenosť jednotlivých krajín v oblasti podpory sociálneho podnikania je rôzna, rovnako ako portfólio opatrení, ktoré sa realizujú na národnej alebo regionálnej úrovni. 

Ambíciou projektu BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) je identifikovať prekážky rozvoja sociálneho podnikania v zapojených krajinách a na základe medzinárodnej skúsenosti a výmeny dobrej praxe prispieť k ich odstraňovaniu. Centrom záujmu projektu je operačný program Ľudské zdroje, ktorý predstavuje hlavný zdroj finančných prostriedkov určených na podporu sociálnych podnikov na Slovensku. 

Konzorcium projektu bolo zostavené s cieľom zapojiť sa do medziregionálneho procesu učenia sa v danej problematike.

Vedúci partner:

Partneri projektu:

Trvanie projektu:

  • 01.08.2019 – 31.01.2022 – 1. fáza (realizácia)
  • 01.02.2022 – 31.01.2023 – 2. fáza (monitoring)

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ 

alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/

Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.