Dôraz na podporu sociálneho podnikania na Slovensku sa posúva do regiónov

Podpora sociálneho podnikania na Slovensku sa posúva do regiónov.

V zmysle akčného plánu projektu BRESE financovaného z prostriedkov Intereg Europe,   pristúpili sme v rámci 2. Fázy projektu k monitoringu vzdelávacích príležitostí v témach súvisiacich so sociálnymi podnikmi ako aj monitoringu situácie sociálnych podnikov, akým spôsobom ich začlenili regionálne samosprávy do svojich plánov regionálneho rozvoja.

Regionálne samosprávy na Slovensku už začínajú vnímať príležitosti, ktoré sociálne podniky pre rozvoj regiónov znamenajú a začínajú venovať viac pozornosti ich podpore.

Príkladom je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý medzi priority svojich rozvojových aktivít zaradil väčší dôraz na podporu sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov v kraji. Toto chce dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia integrovaného servisného centra pre sociálne podniky, ktorého úlohou bude okrem pomoci už existujúcich sociálnych podnikov, aktívne vyhľadávať nové subjekty a vytvárať podmienky na rozvoj sociálneho podnikania v regióne.

Na základe prvých náčrtov centra, toto by sa chcelo zamerať na širšie uplatňovanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, na lepšie prepojenie sociálnych podnikov s bežným podnikateľským sektorom, na rozšírenie vzdelávacích príležitosti pre sociálnych podnikateľov, realizáciu mentoringových a inkubačných programov pre začínajúce sociálne podniky. V neposlednej rade chce dôraz venovať šíreniu povedomia o sociálnom podnikaní a internacionalizácii sociálnych podnikov z ich regiónu. Rámec plánovaných aktivít vychádza z analýzy už vykonaných potrieb banskobystrického kraja.

Regionálna samospráva v Banskej Bystrici je v oblasti sociálneho podnikania pre  ďalšie regióny veľkou inšpiráciou. Viaceré vo svojich aktivitách, zameraných na podporu sociálneho podnikania, snažia sa vo väčšej alebo menšej miere banskobystrický samosprávy kraj nasledovať. Signálom zvýšenej pozornosti regiónov voči podpore sociálneho podnikania je i fakt, že podpora či už konkrétnych sociálnych podnikov alebo regionálneho ekosystému podpory sociálneho podnikania je už zohľadnená v rozvojových plánoch všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

Aby však sociálne podnikanie a jednotlivé sociálne podniky získali podporu akú si zaslúžia a potrebujú, a to nie len zo strany regionálnej samosprávy, ale najmä širokej verejnosti, je potrebné sa viac zamerať na programy vzdelávania a šírenia vedomostí a povedomia o sociálnom podnikaní, nakoľko rozpoznateľnosť sociálnych podnikov medzi širokou verejnosťou a tvorcami verejných politík na Slovensku je stále na pomerne nízkej úrovni. Ďalšie aktivity SBA v téme sociálneho podnikania sa preto budú sústreďovať na túto oblasť.

 

slovakia-ge045ae408_1920.jpg