Regióny Slovenska: Zistili sme, čo trápi podnikateľov

Koncom marca 2020 sme uskutočnili prieskum v ktorom sme zisťovali s akými najčastejšími problémami sa v súčasnej situácii podnikatelia potykajú. Do prieskumu sa zapojili mikro, malí a strední podnikatelia z celého Slovenska.

V odpovediach medzi jednotlivými regiónmi neboli výrazne odlišnosti. Odpovede zo siedmich regiónov Slovenska okrem Bratislavského sme zosumarizovali v tomto článku. Výsledky Bratislavského kraja nájdete tu. Na problémy s klesajúcim dopytom sa najviac sťažujú podnikatelia zo sektora služieb, ubytovania a stravovania ako i z oblasti priemyslu. Problémy na strane dovozu naopak hlásia najmä dodávatelia z oblasti obchodu.

Najčastejšie spoločné problémy

Podnikatelia z celého Slovenska musia čeliť veľkému množstvu spoločných problémov. Z najčastejších problémov je najväčším problémom pokles objednávok a dopytu. Nadväzujú na problémy s platobnou neschopnosťou. Cash-flow a problémy s úhradou záväzkov patria tiež medzi najčastejšie odpovede.  V niektorých odpovediach sa objavuje aj neschopnosť platiť odvody voči štátu a splácať podnikateľské úvery. Živnostníci vnímajú za problém platiť najmä zdravotné poistenie.

Všetky regióny pociťujú spomalenie zákaziek a dodávok, obmedzené množstvo tovaru a najmä obmedzenie dopytu. Najzávažnejší problém je pozastavenie činnosti.  Či už z dôvodu uzatvorenia prevádzky, alebo kvôli veľmi veľkému poklesu tržieb a objednávok.

Ťažké časy pre priemysel

V Banskobystrickom kraji uvádzajú pokles záujmu o nehnuteľnosti, taktiež aj o stavebný materiál. Podnikatelia v kategórii MSP pre Trenčiansky kraj sa obávajú toho, že ak v blízkej dobe nebudú môcť otvoriť svoje prevádzky, bude to pre väčšinu možno až likvidačné. Malí a strední podnikatelia z Trnavského kraja musia čeliť podobným problémom ako firmy so sídlom v Bratislavskom kraji. Prijaté opatrenia obmedzujú podnikateľov z  Trnavského kraja aj v schopnosti rozvíjať nové obchodné príležitosti a investície. Zapojenie MSP do globálnych produkčných sietí a silné zameranie na zahraničných obchodných partnerov je v prípade obmedzenia medzinárodného pohybu osôb významnou prekážkou v rozvíjaní a prosperite podnikania. Pre určité MSP podnikajúce v priemysle sú problémom subdodávatelia zo zahraničia. Omeškanie dodávok alebo úplná nedostupnosť objednávaných tovarov vedie v niektorých prípadoch až k zastaveniu výroby. Podnikateľov tiež trápi spomalenie povoľovacích a schvaľovacích procesov na úradoch, ktoré rovnako pracujú v krízových režimoch.

Rušenie aj meškanie objednávok 

V Prešovskom kraji sa opäť podnikatelia boria s obmedzeným kontaktom s odberateľmi a rušením objednávok. Úplne nulový príjem, stiahnutie zamestnancov zo stavieb z obavy nakazenia sa vírusom. Pre mnohých začala sezóna a tržby z nej mali poskytnúť živobytie na zvyšok roka. Väčšina projektov a činností bola pozastavená na neurčito. Podnikatelia z Košického kraja  sa však stretávajú aj s tým, že objednávky meškajú, prípadne nie sú k dispozícii materiály (stavebný materiál, hygienické prostriedky) potrebné na výrobu, alebo chod prevádzky. Rovnako sa do omeškania dostávajú aj dodávky vyrobenej produkcie, či už v prípade prepravy poštou alebo inou formou dopravy. Ak podnikatelia nezastavili svoju produkciu, obávajú sa nakazenia sa svojich zamestnancov, ktorí produkciu rozvážajú. Podnikateľ s uzatvorenou prevádzkou uvádza, že aby nemusel prepustiť svojich zamestnancov, vypláca ich zatiaľ z vlastných zdrojov. V stavebníctve pociťujú zamestnávatelia problémy s rozostupom zamestnancov na 2 metre, no rovnako aj s ich ubytovaním a stravovaním v spoločných priestoroch.

Expirácia naskladneného tovaru

Absolútna väčšina podnikateľov podnikajúcich v Nitrianskom kraji sa zhoduje, že problémom je najmä pokles dopytu.  Len menšina podnikateľov (6,67 %) z tohto kraja sa sťažuje na problémy spôsobené v súvislosti s uzatvorením hraníc. Na položenú otázku podobne reagovali aj takmer všetci respondenti zo Žilinského kraja. Medzi najzávažnejšie vnímané problémy, ktoré tu uviedli sú uzavretie vlastných prevádzok alebo nemožnosť poskytovať služby klientom z dôvodu uzavretia ich prevádzok. Taktiež je tu aj skupina MSP, ktorá ako obrovský problém vníma expiráciu naskladneného tovaru. Tento tovar sa vyznačuje krátkou dobou spotreby respektíve má sezóny charakter. Ako jeden z nich uvádza: „Takýto tovar je pre nás čistý odpis a som zvedavý kto mi to preplatí.“

Situácia v cestovnom ruchu

V oblasti cestovného ruchu sú existenčné obavy na mieste. Keďže klienti cestovných kancelárií požadujú vracanie provízií za stornované zájazdy, ibaže oni tieto peniaze už nemajú, nakoľko ich museli investovať na zabezpečenie rezervácií. Podnikateľ vlastniaci cestovnú kanceláriu svoj osud vidí nasledovne:

„Sú  zatvorené hotely, kúpele, letiská, štáty sú v karanténe. Cestovný ruch prestal existovať. Tu nie je čo dodať. V budúcnosti budú ľudia šetriť najviac na dovolenke a väčšina z nich sa bude báť cestovať predovšetkým do zahraničia.“

V oblasti cestovného ruchu je situácia obzvlášť vyostrená. Žilinský región  úzko napojený na cestovný ruch a ubytovacie služby je prakticky odstavený od akejkoľvek činnosti spojenej s týmto podnikaním. Lyžiarske strediská a k nim prislúchajúce hotely a reštaurácie sú tiež bez akýchkoľvek príjmov. Zastavenie sezóny  je pre nich obrovská strata, ktorú sa im s najväčšou pravdepodobnosťou už nepodarí tento rok dobehnúť.

„Nadchádzajúca letná sezóna nevyzerá vôbec príliš ružovo. Všetky investície ktoré sme dali do zimnej sezóny budeme splácať omnoho dlhšie ako sme predpokladali, ale len v prípade, že to celé ustojíme.“

Chýba osobný kontakt

Ukazuje sa, že v podnikaní je stále veľmi dôležitý osobný kontakt a to hlavne pri nadväzovaní a získavaní nových obchodných príležitostí. Finanční sprostredkovatelia vidia najväčší problém v tom, že sa nemôžu osobne stretávať s klientami. V neposlednom rade mnohých z oblasti finančného sprostredkovania, poradenstva a obchodu frustruje najmä neschopnosť rozvíjať nové obchody a investície, predovšetkým ak je váš biznis priamo závislí na osobnom stretávaní sa klientami.

Dopyt po jednoznačných informáciách

Medzi podnikateľmi vládne veľká neistota, ktorá je podporená neinformovanosťou. Z prieskumu vyplýva dopyt po jednotnom a jednoznačnom komunikačnom kanály, ktorý by poskytol podnikateľom podľa definovaných kritérií jednoznačné odpovede na možnosti a opatrenia prijaté a už implementované respektíve v platnosti.

 

Zdroj: Slovak Business Agency