Bratislavský kraj: Zistili sme, čo trápi podnikateľov

Koncom marca 2020 sme zosumarizovali problémy, ktoré trápia malé a stredné podniky v epidemiologickej situácii. Využili sme našu existujúcu databázu podnikateľov z celého Slovenska.

Identifikované výsledky za Bratislavský kraj

Podnikatelia v Bratislavskom kraji sú už časovo ďalej v dôsledkoch kvôli prijatým opatreniam, nakoľko boli prvým krajom, ktorý dané opatrenia prijal. Zatvorenie kamenných prevádzok z dôvodu nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a tým pádom vo veľkej väčšine prípadov „seknutie“ príjmu už malo za následok prepúšťanie, zníženia počtu objednávok, respektíve úplný problém s cash flow a splácaním záväzkov. Podnikatelia nemôžu vykonávať svoju podnikateľskú činnosť a tak prichádzajú o všetky tržby.

Podľa výsledkov prieskumu, problém uzatvárania prevádzok najviac zasiahol MSP pôsobiace v sektore služieb (obchodné a ostatné služby). Prioritne možno označiť podnikateľské subjekty s hlavnou činnosťou podnikania v oblastiach ako zábava a rekreácia, osobné a ostatné osobné služby (napr. kadernícke a kozmetické služby) alebo ostatné činnosti. Nariadenie o uzatvorení prevádzok je kľúčovým problémom pre najmenšie podniky a živnostníkov.

Problém s cash flow a neschopnosť splácať dlhy a finančné záväzky

Vyššie spomenuté uzavretie prevádzok je však len prvotným problémom, na ktorý sa postupne nabaľujú ďalšie. Následným problémom u drvivej väčšiny najmenších podnikateľov je problém cash flow a z toho vyplývajúca primárna platobná neschopnosť, čiže neschopnosť splácať dlhy a finančné záväzky z dôvodu nedostatočného príjmu a vysoké výdavky prevyšujúce príjmy dlžníka, ktorý úž vyčerpal svoje úspory. V prípade, ak má firma zamestnancov v mnohých prípadoch podnikatelia uvažujú o znížení mzdy alebo o prepúšťaní zamestnancov. Rovnako dochádza k častejšiemu nevyplateniu faktúr od obchodných partnerov. Tým sú MSP vystavené druhotnej platobnej neschopnosti, teda nedokážu splácať dlhy a finančné záväzky z dôvodu neuhradených pohľadávok od odberateľov. Veľkým rizikom pre celé podnikateľské prostredie a hospodárstvo Slovenska je reálna možnosť postupného prenosu druhotnej platobnej neschopnosti na ďalších dodávateľov daného subjektu.

Rapídny pokles dopytu a strata klientov

Druhým kritickým problémom MSP v Bratislavskom kraji je rapídny pokles dopytu a strata klientov. S touto situáciou sa musia vyrovnať prakticky všetci podnikatelia, ktorí nemuseli uzavrieť prevádzku. Jedná sa o prirodzený proces spojený naviazaním podnikania na klientov, ktorí boli nútení obmedziť alebo úplne pozastaviť svoje aktivity. Postihnuté sú MSP zo všetkých odvetví. Najvýznamnejšie sa to však dotýka firiem podnikajúcich v obchodných službách (napr. odborné, vedecké a technické činnosti - poradenstvo, reklama alebo administratívne a podporné služby), obchode a v priemysle.

Problém rozvíjať nové obchody a investície

Opatrenia zavedené na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19 obmedzujú podnikateľov z Bratislavského kraja aj v schopnosti rozvíjať nové obchodné príležitosti a investície. Vysoká otvorenosť slovenskej ekonomiky, zapojenie do globálnych produkčných sietí a silné zameranie na zahraničných obchodných partnerov je v prípade obmedzenia medzinárodného pohybu osôb významnou prekážkou v rozvíjaní a prosperite podnikania. Ukazuje sa, že aj v dobe rôznych technológií, ktoré umožňujú  komunikovať a kooperovať bez osobného kontaktu sú osobné stretnutia v biznise stále veľmi dôležité (najmä v prípade nadväzovania a získavania nových obchodných príležitostí). Problém s neschopnosťou rozvíjať nové obchody a investície pociťujú prioritne MSP z odvetvia doprava a informácie alebo obchodné služby (napr. činnosti v oblasti nehnuteľností, kde je problém pri organizovaní obchodných stretnutí, prípadne obhliadkach nehnuteľností, ktoré sa nedajú realizovať).

Nástupom krízy spojenej so šírením koronavírusu a pozastavením podnikateľských aktivít, hlavne veľkých nadnárodných spoločností, sa v mnohých prípadoch automaticky pristúpilo k pozastaveniu alebo rovno z zrušeniu nových plánovaných projektov. Tie mali pôvodne realizovať aj rôzne MSP z Bratislavského kraja. V súvislosti s narastajúcou neistotou na strane zákazníkov, podnikatelia v súčasnosti ani nevedia odhadnúť kedy sa ich projekty opätovne spustia a či vôbec. Uvedený problém postihuje najmä MSP z odvetvia obchodných služieb.

MSP z Bratislavského kraja sa musia v najbližšom období vyrovnať aj s ďalšími problémami.

Tie však trápia len menšiu skupinu podnikateľov. MSP napríklad pociťujú problém s dostupnosťou financovania. Strata externých investícií a neochota bánk vedú v mnohých prípadoch k nevyhnutným zmenám rozvojových stratégií MSP. Tento problém je ešte významnejší v prípade začínajúcich podnikateľov a startupov. Vplyvom prijatých opatrení sa pre mnohých podnikateľov stáva práca časovo a organizačne náročnejšia. Nemožnosť osobných stretnutí s kolegami a klientmi vedie podľa respondentov k nižšej efektivite práce. S týmto špecifickým problémom sa potykajú hlavne firmy z odvetvia IT koncentrované v Bratislave, kde je najväčším problémom koordinácia úloh a zamestnancov pracujúcich z domu.

Skupina podnikateľov, ktorí doposiaľ nepociťujú negatívne dopady

Je však potrebné ďalej uviesť, že z uvedeného prieskumu vyplynulo, že stále existuje početná skupina podnikateľov, ktorí doposiaľ nepociťujú negatívne dopady aktuálnej krízy a ich podnikanie je ovplyvňované skôr nepriamo cez problémy obchodných partnerov.  Výsledkom vyššie uvedeného sú teda najmä obavy vyplývajúce z neistoty ohľadne dĺžky trvania reštrikčných opatrení súvisiacich so zastavením šírenia pandémie a následného opätovného obnovenia výroby a služieb. V prípade dlhšie trvajúcej krízy a s tým spojeným pokračujúcim poklesom objednávok a tržieb bude čoraz viac podnikateľov čeliť problému s cash flow.

Na otázku ohľadom toho, či sa podnikateľom rysujú nové príležitosti v podnikaní sa MSP vyjadrili, že daných príležitostí vnímajú len veľmi málo. Na takto položenú otázku odpovedal len jeden zo štyroch respondentov podnikajúcich v Bratislavskom kraji. MSP vnímajú nové príležitosti hlavne v zmene spôsobu predaja ponúkaných tovarov a služieb. Mnoho podnikateľov vníma aktuálnu situáciu ako vhodný čas na prechod k online predaju alebo rozšírenie doterajšieho portfólia produktov predávaných prostredníctvom e-shopov.

Čas na vývoj nových produktov

Aktívnejší podnikatelia sa zároveň snažia reagovať na vzniknutú situácia a veľmi flexibilne prispôsobujú vývoj a predaj nových produktov, ktoré často prispievajú k riešeniu pandémie vírusu Covid-19 na Slovensku. Zámerom niektorých podnikateľov je tiež využiť aktuálnu situáciu na optimalizáciu a reorganizáciu svojho biznisu s možnosťou aktívneho hľadania nových klientov a kladením väčšieho dôrazu na online marketing. Obmedzením zahraničnej konkurencie v čase uzavretia hraníc, niektorí podnikatelia vidia zlepšené možnosti participácie na nových projektoch na Slovensku.

 

Zdroj: Slovak Business Agency