1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (SME Instrument ako nástroj pre MSP)

Zapojte-sa-do-komunitárnych-programov-EÚ_cover.jpg

 

SME Instrument je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, s ambíciou rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti (paušál 50 tisíc na štúdiu – fáza 1) a granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna – fáza 2). Európska komisia navrhuje predčasné ukončenie prijímania žiadostí do fázy 1 a tak posledná uzávierka môže byť už 7. mája 2019. Doposiaľ v schéme SME Instrument uspelo 18 slovenských firiem. Bude tá vaše ďalšia?

ČO SA DOZVIETE?

  • ako pripraviť a podať návrh SME Instrument
  • čo je kľúčové pre úspešný návrh projektu?
  • ako pútavo odprezentovať firmu a návrh projektu
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency

KOMPLETNÝ PROGRAM SI STIAHNITE TU

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. Vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti BIC Bratislava, ktorá sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Je administratívnym koordinátorom zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network na Slovensku. 20 rokov pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a vývoj. V rámci programu Horizont 2020 je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Schéme SME Instrument sa venuje už od jej vzniku v roku 2013. Od roku 2016 je autorom internetovej stránky www.InnoNews.blog, kde sa venuje inovačným témam vrátane schémy SME Instrument.

KEDY?

20.2.2019

8:00 – 18:00 hod 

KDE? 

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt: RPint@npc.sk 

www.npc.sk, www.sbagency.sk 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie. 

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie 18.2.2019, 13:00 hod.


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

 

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené