1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ Horizont 2020 + Horizont Európa

09_12_Zapojte-sa-do-komunitárnych-programov-EÚ-(FB-cover).jpg

 

Pozývame vás na praktický seminár HORIZONT 2020 + HORIZONT EURÓPA, kde dostanete konkrétne rady z praxe od renomovaných odborníkov. Doposiaľ uspela nejedna slovenská firma. Bude ich vaša firma nasledovať?

ČO SA DOZVIETE?

  • čo nové prináša program Horizont Európa
  • EIC Accelerator/Pathfinder v Horizont Európa pre financovanie inovácií
  • o možnostiach KASKÁDOVÉHO FINANCOVANIA z Horizont 2020 pre vývoj, testovanie a uvedenie inovačných produktov na trh
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Kvetoslava Papanová je koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizon Europe. Má viac ako 15 ročnú prax v oblasti eurofondov, vo všetkých štádiách ich cyklu. Do programu H2020 bola zapojená ako externá hodnotiteľka žiadostí o SME Instrument/EIC Accelerator a zároveň aj ako konzultantka pre vypracovanie žiadostí.

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. V rámci programu Horizont 2020 je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Schéme EIC ACCELERATOR (predtým SME Instrument) sa venuje už od jej vzniku v roku 2013. Je autorom stránky www.InnoNews.blog s inovačnými témami vrátane HORIZONT 2020.

KEDY?

9.12.2020

9:00 – 13:00 hod

KDE?

Online - MS Teams

Kontakt: RPint@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie 7.12.2020

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email RPint@npc.sk.

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné podnikateľské centrum v BSK, a to v rámci a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené