1_b.png

Vyrobte originálny šperk laserom

cover_17.5.-Vyrobte-originálny-šperk-laserom.jpg

 

Podnikajte a tvorte originálne! Počas workshopu zúročíte teoretické informácie získané počas besedy, a pod vedením lektorky si vlastnoručne vyrobíte šperk z drevených komponentov vyrezaných a gravírovaných laserom. Pri práci môžete naplno využiť vlastnú tvorivosť, každý šperk tak bude jedinečný originál.

ČO SA DOZVIETE

  • rôzne spôsoby spájania drevených komponentov do jedného celku
  • zásady práce pri výrobe šperkov z drevených komponentov
  • spôsoby zdobenia drevených komponentov – farbou, drôtom
  • príprava pomôcok a polotovarov, ktoré pri výrobe použijeme
  • pracovný postup pri výrobe šperku
  • tipy a triky, aby bola vaša práca úspešná
     

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Krasňanová – sa venuje handmade tvorbe, výrobe šperkov a bižutérie 12 rokov, pričom používa rôzne techniky. Pri svojom podnikaní sa venuje cínovaniu šperkov a dekorácií z minerálov. V jej tvorbe nájdete aj drôtikovanie, recykláciu, decoupage, koráliky a falošný patchwork na polystyréne. Bola pravidelnou prispievateľkou do časopisu „Šperkovanie a iné tvorenie“.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si pripravíme drobné drevené komponenty vyrezané a vygravírované laserom. Zvolíme si spôsob spájania komponentov do finálneho výrobku, ktorým bude šperk. Pripravíme si na to vhodný spojovací materiál a pracovné pomôcky. Pri tvorbe finálneho šperku bude možné naplno využiť vlastnú tvorivosť. 

 

ČO JE LASER A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Laser je gravírovacie/rezacie zariadenie, kde laserový lúč je dovedený na miesto aplikácie pomocou systému zrkadiel a šošovkou navádzaných posuvom v dvoch osiach. Celý systém je presne navádzaný pomocou vektorov (presných čiar) pri rezaní materiálu a pomocou dát rastrového obrázku alebo vektormi pri gravírovaní zvoleného materiálu. CO2 laserom je možné gravírovať materiály ako drevo, korok, preglejky, akrylátové dosky, sklo, kartón, koža, guma a rezať drevo, preglejky, kožu, textílie a kartón.

 

KEDY

17.5.2023

16:30 - 19:30 hod.

 

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

Ukončenie registrácie:
16.5.2023 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené