1_b.png

Virtuálna realita v praxi

15_3_Virtuálna-realita-v-praxi-CP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Vyskúšajte si virtuálnu realitu! Na workshope predstavíme zariadenie virtuálnej reality Oculus Meta Quest2, a prostredníctvom tohto zariadenia sa poprechádzame v projekte interiéru rodinného domu, či iných priestoroch. Ukážeme, ako urobiť rôzne zmeny v danom projekte vďaka možnostiam programu Blender 3D, a to priamo počas virtuálnej prehliadky.

ČO SA DOZVIETE

 • predstavenie virtuálnej reality Oculus Meta Quest2
 • nastavenie zariadenia VR a prepojenie s počítačom
 • aplikácie Steam VR a OVR Toolkit
 • Blender 3D – projekt interiéru rodinného domu, príprava na prezentáciu vo VR
 • Blender EEVEE realtime renderer – nastavenia a možnosti
 • Blender Add-ons: VR scene – prepojenie 3D scény s virtuálnou realitou
 • virtuálna prehliadka interiéru rodinného domu z prostredia Blender 3D
 • virtuálna prehliadka pomocou VR controllerov
 • upravujme interiér priamo vo virtuálnej realite – možnosti aplikácie OVR Toolkit
 • virtuálna prehliadka ďalších priestorov


 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod predstavíme zariadenie virtuálnej reality Oculus Meta Quest2. Predstavíme postup, ako zariadenie prepojíme s počítačom. Ukážeme ako na VR zariadení Oculus Meta Quest2 nastaviť bezpečnú zónu pre pohyb v miestnosti alebo statické hranice na prehliadku z jedného miesta. Pomocou aplikácie Steam VR pripravíme zariadenie Oculus Meta Quest2 a jeho ovládače na prepojenie s programom Blender 3D. V Blenderi 3D otvoríme projekt interiéru rodinného domu a ukážeme nastavenia renderera EEVEE pre realistické zobrazenie jednotlivých častí, ako aj celku interiéru. Pomocou add-on VR scene spustíme prezentáciu projektu z 3D scény do virtuálnej reality. Pri virtuálnej prehliadke interiéru predstavíme možnosti navigácie pomocou objektu kamera priamo v Blender 3D alebo pomocou ovládačov zariadenia VR Oculus Quest2. Ako je možné upravovať 3D scénu interiéru priamo vo virtuálnom prostredí si ukážeme pri využití aplikácie OVR Toolkit. Na záver si urobíme virtuálnu prehliadku ďalších priestorov alebo objektov.

 

ČO JE VIRTUÁLNA REALITA A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Virtuálna realita je simulované prostredie vytvorené možnosťami súčasných počítačových aplikácií. Primárne sa ním chápe vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného cez špeciálne stereoskopické zariadenia. Interakciu s používateľom zabezpečuje buď klasické vybavenie počítača ako klávesnica a myš alebo špeciálne prispôsobené zariadenia ako okuliare vytvárajúce dojem trojrozmernosti a ovládače, ktoré slúžia na navigáciu a pohyb vo virtuálnom priestore aj bez klasického počítačového vybavenia ako myš a klávesnica. Takto tvorené prostredie môže vytvárať predstavu skutočného sveta (napr. pri nácviku boja, vyučovania pilotov), môže slúžiť na prezentáciu architektonických, dizajnérskych alebo umeleckých projektov, prípadne vytvára fantazijné alebo štylizované prostredia (napr. počítačové hry).

 

KEDY

15.3.2023

16:00 - 19:00 hod.

 

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

 

Ukončenie registrácie:
14.3.2023 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.skPodujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené