1_b.png

Videomarketing – naučte sa ako na to

18_09_videomarketing - naucte sa ako na to RP (FB cover).jpg

 

Na podujatí sa dozviete ako efektívne pracovať s video obsahom, aby vedel dlhodobo zaujať vašu cieľovú skupinu a tým podporovať váš biznis.

ČO SA DOZVIETE ?

 • ako produkovať a publikovať video obsah
 • ako tvoriť zaujímavý obsah - koncepcia
 • ako si získavať a udržiavať divákov prostredníctvom strihovej dramaturgie (intro, dej, CTA, outro) a youtube/facebook/instagram featuriek
 • ako z jedného nakrúcacieho dňa získať content na dlhý čas
 • trendy v strihu rôznych žánrov, optimálne dĺžky a formáty videí/spotov
 • špecifikácie pre dané sociálne platformy (formáty, žánre, trendy)
 • ukážeme si úspešné reklamné spoty z našej aj zahraničnej produkcie pre inšpiráciu

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ladislav Bóna – vo vlastnej firme ako Executive producer / Digital video consultant tvorí Content stratégiu a komplexnú produkciu. Takmer 3 roky tvorí publikačnú stratégiu a spravuje YouTube CMS kanál Televízie Markíza. Publikuje odborné blogy a články pre magazín Stratégie, prednášal v agentúrach či na mnohých konferenciách ako Digital Rulezz či Online Summit.

KEDY?

9.10.2019, 16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 8.10.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené