1_b.png

Úvod do práce so živicou

1.png

 

Si nadšenec pre živicu a produkty z nej, zaujíma ťa ako s ňou pracovať, alebo len chceš začať a nevieš ako na to? Tak práve tento dvojdňový event je pre teba!

Dozvieš sa zaujímavosti o tvorbe zo živice, jej využitie pri výrobe šperkov a produktov do interiéru. Naučíme ťa postupy pri opracovaní materiálu a tvorbe dizajnu. Nebudú chýbať ani praktické ukážky a pokračovať budeme na workshopoch, kde si spoločne vytvoríme dreveno-živicový šperk.

Po úvode budeme pokračovať workshopom Prototypuj zo živice I.

PROGRAM
1. DEŇ – 28.09.2021 – Úvod do práce so živicou

  • 16:30 – 17:00 – Úvod do práce so živicou
  • 17:00 – 17:15 – Technologické postupy a materiály
  • 17:15 – 17:30 – Diskusia

2. DEŇ – 28.09.2021 – Prototypuj zo živice I. – prihlásenie TU

  • 17:30 – 19:00 – Príprava materiálu
  • 19:00 – 20:30 – Zalievanie
  • 20:30 – 21:30 – Dopracovanie plniva a dekoratívnych materiálov

Produkty necháme odstáť a vytvrdnúť do ďalšieho týždňa.

3. DEŇ – 7.10.2021 – Prototypuj zo živice II. - prihlásenie TU

  • 16:30 – 17:30 – Opracovanie a povrchová úprava
  • 17:30 – 18:30 – Brúsenie
  • 18:30 – 19:30 – Leštenie
  • 19:30 – 20:30 – Dokresľovanie detailov

KEDY?

Podujatie sa uskutoční v utorok 28. septembra 2021 v čase od 16:30 do 17:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRAVIDLÁ PRIHLÁSENIA NA PODUJATIE:

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené