1_b.png

Tvorba strategického podnikateľského plánu

17_3-Tvorba-strategického-podnikateľského-plánu,-RP,-BA+Regiony-(FB-cover).jpg

 

Získajte kvalitné a overené informácie. Naša lektorka má dlhoročné skúsenosti s budovaním nových podnikateľských projektov, ich riadením a rozvojom. Tiež s reštartom rôznych typov firiem a podnikov. Na seminári sa podelí s účastníkmi o svoje skúsenosti, dá návody a odporúčania, ako vybudovať firmu a nastaviť jej úspešné fungovanie z dlhodobého hľadiska. Upozorní tiež na chyby, ktoré sa často v manažmente stávajú.

ČO SA DOZVIETE?

 • prečo je dobré robiť firemné plány a čo nám prinesú
 • ako zostaviť strategický plán
 • čo všetko musí obsahovať finančný plán
 • ako spracovať reálny finančný plán
 • čo znamená v úplnosti kontroling a ako ho robiť efektívne
 • ako zistiť, v akej kondícii sa nachádza firma
 • čo by majiteľ mal sledovať, aby sa nezahltil číslami a tabuľkami
 • na základe čoho by mal majiteľ rozhodovať o zmenách vo firme
 • ako finančný plán súvisí s produktivitou a cenotvorbou
 • ako stanoviť a zaviesť štatistiky zamestnancov
 • ako nastaviť spravodlivé odmeňovanie vo firme

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Soňa Sopóci, držiteľkou medzinárodného certifikátu procesného špecialistu a konzultanta pre oblasť zlepšenia fungovania firmy a jej kontroly. Viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti obchodu a manažmentu firiem. Osem rokov vedie vlastnú firmu. Ako mentor, konzultant a prednášateľ sa zameriava na zvyšovanie produktivity firiem, ich procesnú organizáciu, firemné strategické a finančné plánovanie a kontroling a meranie výkonnosti firmy a jej procesov.

KEDY?

17.3. 2021, od 9:30 do 11:30 hod.

Ukončenie registrácie: 14.3.2021 do 24:00

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod                                                                                                                             

video návod

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Seminár, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené