1_b.png

Spoznajte zákazníka, jeho potreby a problémy

Spoznajte-zákazníka-region-plagat-ZA.jpg

 

ČO SA DOZVIETE?

  • Čo je to persóna a prečo ju potrebujete?
  • Prínosy a výhody použitia
  • Metódy stanovenia a vytvorenia persón
  • Využitie persón pri definovaní obchodnej stratégie
  • Využitie persón pri marketingových aktivitách
  • Najčastejšie chyby, ktorým sa môžete ľahko vyvarovať
  • Diskusia

KTO JE LEKTOR?

Ing. Michal Poppe skúma fungovanie firiem, stretáva i prepája zaujímavých ľudí. Vybudoval úspešnú spoločnosť Blueweb, pomáha firmám hľadať šikovných ľudí prostredníctvom vernej prezentácie ich firemnej kultúry na COCUMA.CZ. Moderuje diskusné stretnutia pre podnikateľov Let’s talk about

KEDY?

17.1.2019 od 9:00 do 13:30 hod

KDE?

Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená budú uvedené v prihláške (žiadosti).

Ukončenie registrácie: 15.1.2019 o 15:00

Účasť je bezplatná.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené