1_b.png

Sociálne siete – práca s komunitou

21.8.-Soc-siete-BRATISLAVA,-RP-(FB-cover).jpg

 

Každá sociálna sieť má svoje špecifiká. Pri tvorbe obsahu treba zvoliť odlišný prístup v závislosti od cieľovej skupiny, pretože každá je zvyknutá konzumovať obsah iným spôsobom. Viete ako na to?

ČO SA DOZVIETE?

 • opúšťajú mladí ľudia Facebook a je naozaj na Instagrame prevaha mamičiek?
 • čo používajú tínedžeri (Tik Tok)
 • ako pracovať s komunitou na YouTube
 • ako sa zapojiť do komunikácie na LinkedIn
 • ako pristupovať k jednotlivým stratégiám na sociálnych sieťach
 • aký druh obsahu je pre danú cieľovú skupinu zaujímavý
   

VAŠIMI LEKTORKAMI BUDÚ

Martina Pálešová je senior online manažér, tvorí marketingové stratégie a obsah na sociálne siete pre klientov z oblasti FMCG. Pripravuje a vedie školenia pre klientov o správe sociálnych sietí a influencer marketingu.

Simona Mištíková vedie vlastnú PR agentúru DIVINO, tvorí kampane, v ktorých spolupráca s influencermi prináša hmatateľný obchodný efekt. Venuje sa strategickému poradenstvu pre korporátnych klientov a klientov z oblasti rýchloobrátkového tovaru, krízovej komunikácii a tréningom.

KEDY?

21.8.2019, 9:00 - 11:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.8.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené