1_b.png

Self marketing, sebaprezentácia, prezentácia firmy

self_marketing_cover.jpg

 

ČO SA DOZVIETE ?

 • Vzťah cieľ - produkt, prezentácia a jej formy
 • Kedy začať a čo urobiť pred začiatkom
 • Čo sa bežne robí, niekedy sa aj akceptuje, ale nerobiť to, je lepšie!
 • Koľko percent úspechu znamená prvý dojem?
 • Virtuálne, alebo po starom?
 • Je, alebo nie je pre mňa networking prostriedok rozvoja
 • Prezentácia cez odporúčania

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Tomáš Maženský je spoločník a konateľ marketingovej a eventovej agentúry FoxHunter. V súčasnosti aj v predchádzajúcich pôsobiskách sa aktívne venuje pôsobeniu prezentácie na cieľovú skupinu, hľadaniu foriem a metód na vytváranie silných vnemov a väzieb.

Martin Drahos je evangelistom projektu BEEP, business networkingu, kde uplatňuje dlhoročné skúsenosti z psychológie predaja a komunikácie. Je tvorcom vlastných prístupov individuálnej prezentácie jednotlivca.

KEDY?

30.01.2019, 16:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Ukončenie registrácie: 29.01.2019 do 13:00 hod.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Viac informácií sa dozviete v Implementačnom manuáli TU


Prezentácie príkladov úspešných podnikateľských praxí, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené