1_b.png

Psychológia predaja – nájdi recept na každého zákazníka

13_03_2019-Psychológia-predaja-plagat-(FB-cover).jpg

 

Kedysi podceňovaná oblasť dnes nadobúda v obchode kľúčový význam. Sú to psychické procesy zákazníka - vnímanie, pamäť, zhodnocovanie alternatív, emócie, potreby, postoje, ktoré rozhodujú o jeho nákupnom správaní, vernosti značke, reakcii na reklamu. Kurz objasní psychológiu v pozadí niektorých reklamných a marketingových postupov, možnosti ich spoznania, využitia i obrany proti nim

ČO SA DOZVIETE?

 • Základné pravidlá
 • Etika v obchode
 • Popíšeme si predajný kopec (jednotlivé fázy predaja)
 • Využívanie predajných kanálov
 • Kedy je predaj efektívny
 • Psychológia predaja
 • Zistenie potrieb
 • Prvky NLP v procese predaja - ako pôsobí psychológia predaja na spotrebiteľa
 • Pridaná hodnota
 • Aktívny verzus pasívny typ predaja
 • Jednoduché vzorce pri uzatváraní obchodu
 • Predajom to nekončí
 • Som značka

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Michal Hamar, MBA je lektor, tréner, kouč, konzultant a špecialista rozvoja s viac ako 10 – ročnou praxou v korporátnych spoločnostiach, ako sú telekomunikácie a banky, na rôznych pozíciách od priameho kontaktu so zákazníkom cez podporu predaja a riadenie predajných tímov. Je držiteľom lektorského osvedčenia a absolventom profesijného vzdelávania MBA, je certifikovaný analytik medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov – Golden Profiler of Personality© (GPOP) - aktuálne pracuje na obsiahnutí modelu Virginie Satirovej pre riadiace pozície a dosiahnutie medzinárodne uznávaného certifikátu pre kouča podľa ICF - má bohaté skúsenosti s paletou soft skills a rozvojom zamestnancov.

KEDY?

13.3.2019, 9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.03.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené