1_b.png

Prevádzka, ktorá predáva

cover_17.4.Prevádzka,-ktorá-predáva.jpg

 

Aj v dobe online obchodov, zákazníci stále chcú tovar vidieť, vyskúšať alebo získať viac informácií. Počas 3 dní sa od expertov dozviete, ako osloviť zákazníka a ponúknuť mu tovar, ako svoju kamennú prevádzku odlíšiť od konkurencie, či na čo si dať pozor z pohľadu aktuálne platnej legislatívy.

DOZVIETE SA

17. 4. 2023 Manažment v kamennej prevádzke (Ing. Dušan Straňák)

 • ako osloviť zákazníka a správne ponúknuť tovar
 • neverbálna komunikácia zákazníkov a ako ju správne dešifrovať
 • ako dosiahnuť, aby sa k nám zákazníci vracali
 • ako urobiť cross-sell a up-sell jednoducho a účinne
 • motivácia zamestnancov podľa typu osobnosti

 

18. 4. 2023 Marketing kamennej prevádzky (Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD.)

 • možnosti propagácie kamennej prevádzky
 • online a offline nástroje a postupy pri tvorbe marketingu kamenných prevádzok
 • marketingové nástroje, webstránky, lokálne reklamné kampane a navigácia zákazníkov priamo do prevádzky
 • legislatíva reklamných kampaní a základné pravidlá

 

19. 4. 2023 Právne povinnosti kamennej prevádzky (JUDr. Jozef Lukajka, PhD.)

 • aktuálne zákonné povinnosti pri zriadení prevádzkarne na území SR
 • právne povinnosti podnikateľa po zriadení prevádzkarne
 • rozdiely medzi kamennou prevádzkou a online predajom
 • vzory s návodmi, potrebné pre podnikateľskú prax

 

VAŠIMI LEKTORMI SÚ

Ing. Dušan Straňák - pracoval na viacerých manažérskych pozíciách na Slovensku a vo Veľkej Británii. Je zakladateľom firmy Balanced s.r.o. a v oblasti školení sa sústreďuje na leadership a tvorbu podnikateľských stratégií. Venuje sa tvorbe vzdelávacích programov  zameraných na  riešenie konfliktných situácií, efektívne vyjednávanie a strategické vyjednávanie v nákupe. Je certifikovaným lektorom v oblasti neverbálnej komunikácie a mikroexpresií.

Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD. - ostrieľaný marketér a CEO agentúry Meliora.digital. Vo svojom portfóliu klientov má veľké ryby, ale rád a ochotne poskytuje svoje know-how aj menším šťukám v slovenskom marketingovom rybníku.

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. - je zakladateľom a riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.. Už 14 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, e-commerce, BOZP, obchodné právo, trestné právo a pod.

 

KEDY

17. – 19. 4. 2023

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

 

Ukončenie registrácie: 12. 4. 2023 do 12:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT: 

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené