1_b.png

Podnikanie a reklama

31.01.-Podnikanie-a-reklama_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Pozývame vás na seminár pre malých a stredných podnikateľov, ktorého témou je prezentácia firmy nielen reklamou.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako dať o sebe vedieť klientom
  • kedy je biznis plán pripravený na verejné promovanie
  • kedy sa už oplatí investovať do platenej formy prezentácie
  • koľko percent úspechu znamená prvý dojem
  • virtuálna verzus tradičná reklama
  • networking a zbieranie dát ako prostriedok rozvoja

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Zlata Šebešová – expertka na marketing s dlhoročnou praxou v promovaní rôznych produktov a portfólií.

KEDY?

31.01.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Budova UniCentrum

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.01.2019 do 14.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené