1_b.png

Obchodný model, ktorý funguje

27.9.-Obchodný-model,-ktorý-funguje_cover.jpg

 

Podnikatelia, vytvorte funkčný obchodný model! Vzdelávacie podujatie bude zamerané na moderné spôsoby predaja, aktuálne trendy v tejto oblasti a marketing. Dozviete sa aj o základných pilieroch  úspešného podnikania a ako rozbehnúť podnikanie v súčasnej dobe.

DOZVIETE SA

27.9.2022 Ako sa prezentovať v podnikaní

  • efektívna tvorba obsahu pri prezentácii podnikateľských aktivít a pravidlá tvorby obsahu
  • vytvorte si jedinečný dizajn v podnikaní,
  • marketingové aktivity s využitím rôznych marketingových kanálov

28.9. 2022 Trendy predaja v podnikaní

  • moderné spôsoby predaja a trendy v tejto oblasti
  • ako predávať a predajná logika
  • brand, identita, tvorba správnej značky, efektívna prezentácia

Praktické príklady (podľa dohody a záujmu)

  • tvorba prezentácie v marketingu
  • tvorba propagačných materiálov

VÁŠ LEKTOR JE

Mgr. Maroš Šlenker, PhD. – študoval a neskôr učil na Fakulte managementu UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom marketingovej spoločnosti Inuel a mediálnej spoločnosti Pronea Media. Venuje sa projektovému riadeniu, vzdelávacej činnosti, meraniu a hodnoteniu výkonnosti organizácií. V oblasti marketingu sa špecializuje najmä na tvorbu webov a e-shopov.

KEDY

27. - 28.9. 2022

9:00 – 15:00 hod.

KDE?

Národné podnikateľské centrum - Trnava

Business Centrum Aquapolis - Piešťanská 8188/3

917 01 Trnava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.09. 2022 do 12:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené