1_b.png

Novoročný pozdrav: Gravírovanie laserom

cover_14.12.--Novoročný-pozdrav-Gravírovanie-laserom.jpg

 

Vytvorte originálnu, laserom gravírovanú PF pre rok 2023! Počas praktického workshopu upravíte fotografiu s novoročným motívom v programe Adobe Photoshop. Následne v programe Adobe Illustrator ju pripravíte na gravírovanie laserom do preglejky. Tým vytvoríte jedinečné novoročné blahoprianie, ktorým môžete potešiť svojich blízkych. Workshop je určený aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

 • otvorenie fotografie v programe Adobe Photoshop
 • techniky pre zvýraznenie detailov a správnej svetelnosti fotografie v Adobe Photoshop
 • konverzia fotografie do BMP súboru vhodného pre gravírovanie laserom
 • vytvorenie a nastavenie veľkosti nového dokumentu v Adobe Illustrator
 • vloženie upravenej fotografie do Adobe Illustrator
 • vytvorenie a doplnenie vektorovej grafiky a textu v Adobe Illustrator
 • určenie vybraných častí grafiky na gravírovanie a rezanie
 • kontrola vektorov a nastavenia príkazu Print
 • úvodné nastavenia CO2 lasera pre gravírovanie a rezanie
 • testovacie vzorky a výsledné parametre gravírovania/rezania pre zvolený materiál
 • originálny výsledok – gravírovaná novoročenka na drevenom podklade

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní
 • nainštalovaný program Adobe Photoshop alebo jeho trial verziu na 7 dní
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Povieme si ako fotografiu otvoríme v programe Adobe Photoshop. Upravíme jej výslednú veľkosť a zoznámime sa s užívateľským rozhraním programu. Predstavíme si jednotlivé techniky nevyhnutných úprav fotografie pomocou nástrojov programu Adobe Photoshop s cieľom pripraviť grafiku vhodnú na gravírovanie laserom. Fotografiu konvertujeme a uložíme do BMP formátu a exportujeme. Predstavíme Vám grafický program Adobe Illustrator a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, ako vytvoriť a nastaviť nový dokument. Ukážeme si niekoľko možností a postupov ako vytvárať vektorovú grafiku rýchlo a interaktívne. Ukážeme si ako pracovať s textom v Adobe Illustrator. Po finalizovaní grafiky si ukážeme nástroje na kontrolu vhodnosti vektorov na gravírovanie a rezanie. Vektorom priradíme vhodné parametre podľa určenia na gravírovanie/rezanie. Priamo pri laseri si ukážeme úvodné nastavenia tzv. Focusu a východiskového bodu pre gravírovanie/rezanie. Ukážeme si, ako nastavenia jednotlivých parametrov CO2 lasera pri gravírovaní ovplyvňujú výslednú kvalitu gravírovanej grafiky a rezania vo zvolenom materiáli vytvoríme si testovacie vzorky. Gravírovaním a vyrezaním do preglejky vytvoríme novoročné blahoprianie, ktoré si každý účastník zoberie domov.

 

ČO JE LASER A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Laser je gravírovacie/rezacie zariadenie, kde laserový lúč je dovedený na miesto aplikácie pomocou systému zrkadiel a šošovkou navádzaných posuvom v dvoch osiach.  Celý systém je presne navádzaný pomocou vektorov (presných čiar) pri rezaní materiálu a pomocou dát rastrového obrázku alebo vektormi pri gravírovaní zvoleného materiálu. CO2 laserom je možné gravírovať materiály ako drevo, korok, preglejky, akrylátové dosky, sklo, kartón, koža, guma a rezať drevo, preglejky, akrylát, kožu, textílie a kartón.

 

KEDY

14.12.2022

16:00 - 19:00 hod.

 

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

Ukončenie registrácie:
13.12.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené