1_b.png

Naskočte na vlnu moderného marketingu

cover_18.4.-Naskočte-na-vlnu-moderného-marketingu.jpg

 

Optimálne nastavenie reklamných kampaní môže byť niekedy hotová alchýmia. Zaujmite ešte viac stálych zákazníkov a prilákajte nových vďaka novým marketingovým trendom. Na seminári sa naučíte, ako komunikovať strategicky a cielene, ako tvoriť a vyhodnocovať kampane a to všetko tak, aby náklady na marketing boli vynaložené efektívne.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako správne rozdeliť rozpočet do rôznych typov reklám
  • Nástroje na tvorbu marketingového plánu
  • Obsahová stratégia – čo by mala a nemala obsahovať, príklady ako ju tvoriť
  • Aké analytické nástroje využiť, ako interpretovať dáta a optimalizovať kampaň
  • Ako pracovať so získanými dátami v ďalších kampaniach

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Tomáš Kovalinka PhD. – ostrieľaný marketér, stratég a CEO agentúry Meliora.digital. Vo svojom portfóliu klientov má veľké ryby, ale rád a ochotne poskytuje svoje know-how aj menším šťukám v slovenskom marketingovom rybníku.

KEDY

18.4.2022

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Coworking Makáme v parku

Mlynská 7

34 05 Levice

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.4.2022 do 12:00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Nitra Novozámocká 67, 949 01 Nitra
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.nr@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené