1_b.png

Naprogramuj si ping-pong II.

3.png

 

Druhý deň elektrotechnického workshopu budeme pokračovať v programovaní grafických aplikácií v prostredí Arduino. Pod pojmom Arduino si väčšina z vás predstaví zelenú doštičku osadenú mikrokontrolérom Atmel s konektormi na pripojenie periférií a USB konektorom na programovanie. Arduino je však prototypovacia platforma, ktorá slúži na jednoduché a rýchle otestovanie zapojenia. Ku statickým obrázkom a animáciám pridáme interaktívnu grafiku. Ku Arduinu pripojíme dva spínače, s ktorými budeme ovládať zobrazené objekty na OLED displeji. Naším cieľom bude naprogramovanie jednoduchej ping-pong hry.

Workshop vyžaduje aktívny prístup k zadaniu a záujem naučiť sa niečo nové.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 17. august 2021 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- USB Micro kábel

- nainštalovaný Arduino IDE

- kreativitu a dobrú náladu :)

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA NA WORKSHOP:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, Úvod do elektrotechniky, prihláste sa prostredníctvom tohto linku: 

Ak absolvujete Úvod do elektrotechniky, môžete sa prihlásiť aj na praktické časti: Naprogramuj si ping-pong I. a Naprogramuj si ping-pong II.

Absolvovať samostatne iba praktické časti Naprogramuj si ping-pong I. a Naprogramuj si ping-pong II. – nie je možné.  

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené