1_b.png

Nafoťte biznis portrét

cover_20.4.-Nafoťte-biznis-portrét.jpg

 

Spoznajte proces vzniku biznis portrétu! Prakticky workshop vás prevedie celým procesom vzniku od základov fotografovania, práce s modelom až po využitie prirodzeného a umelého svetla.  V závislosti od počasia budeme pracovať v interiéri aj exteriéri. Podujatiu predchádza beseda Biznis portrét, ktorý zaujme, kde sa dozviete teoretické základy.

ČO SA DOZVIETE

  • Vysvetlenie pracovného postupu pri fotení biznis portrétu
  • Práca s modelom
  • Ako komponovať záber
  • Fotenie v prirodzenom svetle
  • Fotenie s umelým svetlom a nasvietenie modelu
  • Práca v malej skupinke a tvorba portrétov účastníkov navzájom
  • konzultácia vybraných záberov s lektorom

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • fotoaparát s manuálnymi nastaveniami
  • notebook s myškou a ľubovoľným programom na prezeranie fotografií
  • vhodné oblečenie na biznis fotenie a prípadné doplnky 

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR 

MgA. Erik Dudinský – je absolventom ateliéru reklamnej fotografie UTB v Zlíne. Dlhodobo pracuje ako freelancer s prioritou fotografie, ale nebráni sa ani editovaniu fotografií, prípadne videu. V jeho záujmoch sa objavuje počítačová grafika, analógová fotografia všetkých rozmerov a samozrejme digitálna fotografia.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

V úvode si predstavíme postup fotenia biznis portrétu. Ukážeme si prakticky prácu s modelom, povieme si o vhodných nastaveniach fotoaparátu a práci so svetlom prirodzeným, umelým aj odrazeným. Následne si budú účastníci skúšať poznatky v praxi medzi sebou a v závere si prejdeme a vyhodnotíme nafotené zábery a doplníme informácie o možnosti vylepšenia a postprodukcie fotografií.

KEDY

20.4. 2023

17:30 - 20:30 hod

 

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

SBA / NPC Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

2.poschodie

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak absolvujete teoretickú časť Biznis portrét, ktorý zaujme, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť Nafoťte biznis portrét. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

 

Ukončenie registrácie:
17.4.2023 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“,sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené