1_b.png

Myslenie úspešného podnikateľa

Vzdelav_pod-2_11.,15.,17.04.-2019-dvojstranovy-plagat-(FB-cover).jpg

 

Podnikaním vytvárate niečo vlastné, zhmotňujete svoje sny, a rozhodli ste sa dať si to najviac, samých seba. Podnikanie má byť o slobode, radosti, raste a vypustení svojho potenciálu do sveta. Ak správne nastavíte a porozumiete svojim emóciám, bude podnikanie vaše hobby, a ešte aj ziskové. A súčasne si vytvoríte priestor aj na iné, pre vás dôležité veci. Celé je to o nastavení, a na našich podujatiach sa dozviete ako na to.

Harmonogram série podujatí:

  • 11.4.: Téma č. 1 - Získanie klientely a nastavenie myslenia na úspech
  • 15.4.: Téma č. 2 – Myslenie out of the box – myslite inak a vyniknete
  • 17.4.: Téma č. 3 – Argumentácia a schopnosť presvedčiť

Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.Počet miest je limitovaný.

KEDY?

11.apríl (štvrtok); 15.apríl (pondelok); 17.apríl (streda)

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt: rp@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie. 

Ukončenie registrácie: 10.4.2019 do 13:00


ČO VÁS ČAKÁ

Téma č. 1 - Získanie klientely a nastavenie myslenia na úspech

11.4. - 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Silvia Langermann

Na prvom podujatí sa zameriame na to, aby vás vonkajšie okolnosti, presvedčenia, že veci predsa nejakým spôsobom fungujú a predovšetkým vaše myslenie, neodďaľovali od úspechu. Stáva sa, že človek má perfektnú myšlienku, vypracovaný plán, pustí sa do svojej vízie, ale naráža na prekážky. Nemusí to tak byť. Povieme si o tom, čo tvorí prekážky a zameriame sa na mechanizmy a nastavenia, ktoré fungujú. Výsledkom bude nárast klientely a spokojnosť z vášho podnikania.

Téma č. 2 – Myslenie out of the box – myslite inak a vyniknete

15.4. - 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Tomáš Langermann

Pri našom druhom stretnutí rozvinieme skrytý potenciál. Out of the box znamená, že sa na veci pozrieme z iného uhla pohľadu, vystúpime z vlastnej komfortnej zóny a prebádame, čo tam za ňou vlastne máme. Hľadáme nové cesty a inovatívne možnosti. Nie je pravdou, že všetci už všetko videli. Pozrieme sa na to, ako nájsť v sebe myšlienky, ktoré by sme si mysleli, že nás nikdy nenapadnú. Ukážeme si, ako to robiť inak a tým vyniknúť v podnikateľskom prostredí.

Téma č. 3 – Argumentácia a schopnosť presvedčiť

17.4. - 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Tomáš Langermann

Na treťom podujatí si ukážeme, ako argumentovať nenásilne, prirodzene a s efektom dosiahnutia nášho cieľa. Vedieť použiť správny argument v správnom čase. Ak k tomu pridáme ešte aj schopnosť vidieť „do hlavy“ tej druhej strany, vedieť „si prečítať“ ako sa cíti, a čo si asi myslí, tak sa dostávame k tej najvyššej úrovni. Súčasťou tohto umenia je nielen vedieť použiť argument, ale aj prijať argument druhej strany a využiť ho.

KTO SÚ VÁŠI LEKTORI?

Mgr. Silvia Langermann, ACC - coach, lektor, psychológ - základom akejkoľvek mojej práce je coachingový prístup. Prináša efektivitu a riešenia nielen v rámci coachingových sedení jednotlivcov, ale aj v rámci spolupráce s firmami. Najmä vo firemnom prostredí pracujem s viacerými oblasťami, v ktorých coaching s úspechom uplatňujem. Nastavujeme strategické a marketingové plány, realizujeme personálne audity, pracujeme intenzívne na rozvoji managementu či jednotlivých tímov. Každý rozvoj prináša zmeny a tie opäť prinášajú rozvoj. V tomto neustálom kolobehu pomáham firmám prijať a realizovať výsledky zmien. Moja práca ma napĺňa už viac ako 10 rokov, o čom svedčia aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť, ktorých cieľom je vytvoriť priestor pre rozvoj tých, ktorí ho hľadajú.

Ing. Tomáš Langermann - Coach, lektor, mentor - športové aktivity a reprezentácia ma naučili, že akýkoľvek talent je jednoduchšie rozvíjať pod odborným vedením, s pomocou ľudskej podpory. Z tohto dôvodu sa dlhodobo venujem rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu dospelých. Moja práca spočíva vo vedení odborných školení managerov alebo obchodných tímov. Vzhľadom na požiadavky firiem sa špecializujem na rozvoj komunikačných a obchodných zručností. Dominujú témy ako kritické myslenie, manipulácia a ovplyvňovanie, argumentácia a schopnosť presvedčiť. V rámci vzdelávania dospelých je oblasť komunikácie doplnená o témy ako time a stress management, podpora a rozvoj sebavedomia. Každý klient alebo workshop sú pre mňa zdrojom nových podnetov na hľadanie efektívnych nástrojov, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť stanovený cieľ.


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Podrobnejšie informácie sa dozviete v implementačnom manuáli TU

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené