1_b.png

Lokálny marketing pre začínajúcich podnikateľov

16_3-Lokálny-marketing-pre-začínajúcich-podnikateľov-AP_PO-(FB-cover).jpg

 

Osloviť potenciálnych zákazníkov v určenom okruhu s úmyslom premeniť ich na skalných fanúšikov je čoraz jednoduchšie. Akú online marketingovú stratégiu použiť na oslovenie miestnych klientov, sa dozviete na seminári.

ČO SA DOZVIETE

 • Čo je mobilný marketing
 • Ako hodnotiť vyhľadávania „V mojej blízkosti“
 • Cenová stratégia lokálneho marketingu
 • Budovanie online prítomnosti pre kamenné obchody
 • Čo je cross-selling (krížový predaj)
 • Čo je omnichannel marketing (multikanálový marketing)
 • Čo je lokálne SEO

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA - Už tretí rok je Google certifikovaným trénerom pre oblasť Business & Soft Skills. Na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove vyučuje predmety v špecializácii manažment a digitálny marketing. Pôsobí tiež ako freelance copywriter, social media a PR konzultant. Poskytuje poradenstvo ako špecialista na online marketingovú stratégiu pre začínajúcich podnikateľov.

KEDY

16.03.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 13.03.2023 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.po@npc.sk alebo +421 948 061 142

Účasť je bezplatná. 


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené