1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ - Tvoja cesta k podnikaniu

cover_22.5. KPZ - Tvoja cesta k podnikaniu.jpg

 

Naštartujte svoj biznis na kurze, ktorý vám ponúka vedomosti v kocke potrebné na rozbeh podnikania.

HARMONOGRAM MODULOV 

1.deň (22.05.2023):  Biznis zručnosti 

2.deň (23.05.2023):  Špecifické účtovno-odvodové a finančné zručnosti

3.deň (24.05.2023):  Špecifické právne zručnosti

4.deň (25.05.2023):  Marketingové zručnosti

5.deň (26.05.2023):  Biznis protokol a komunikačné zručnosti


ČO SA DOZVIETE ?

Pondelok 22.05.2023 - Biznis zručnosti 

 • Čo potrebujete vedieť pred návrhom biznis plánu?
 • Čo je to Biznis Model Canvas
 • Ako sa tvorí biznis Model Canvas
 • Praktické cvičenia na tvorbu BMC – ako premeniť váš biznis nápad na skutočnosť

Utorok 23.05.2023 - Špecifické účtovno-odvodové a finančné zručnosti

 • Špecifiká účtovníctva
 • Účtovné výkazy v praxi
 • Daňové povinnosti podnikateľa
 • Ako hospodáriť s financiami
 • Finančné a ekonomické hľadisko Vášho podnikateľského zámeru

Streda 24.05.2023 - Špecifické právne zručnosti

 • Špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania
 • Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • Povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 • Vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo)
 • Ochrana duševného vlastníctva a GDPR

Štvrtok 25.05.2023 - Marketingové zručnosti

 • Marketing – čo sa skrýva za týmto cudzím slovom?  Všeobecné pojmy o marketingu
 • Cieľové skupiny – spoznaj svojich zákazníkov v ich komfortnej zóne
 • Kampaň – celok marketingového mixu pre dosiahnutie výsledku
 • Komunikačné kanály – možnosť ako šíriť svoj podnikateľský príbeh
 • Využitie marketingu v praxi 
 • Produkt – ako si zvoliť a nastaviť centrálny bod svojho podnikania
 • Vizuálna identita, Brand manažment
 • Analýza a vyhodnotenia – každý marketingový počin je nová skúsenosť

Piatok 26.05.2023 - Biznis protokol a komunikačné zručnosti

 • Príprava na prvé pracovné stretnutie
 • Vystupovanie pri kontakte s biznis partnermi
 • Ako upútať publikum a zlepšiť prezentačné zručnosti
 • Prečo je dôležitý prvý dojem a ako ho nepokaziť

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Imrich Kovaľ - analytik, konzultant a obchodník, mentor a konzultant v oblasti online biznisov. Viac ako 14 rokov sa venuje online biznisu s dôrazom na Open Source redakčné systémy, zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO zameraného na online rozvoj malých a stredných podnikov.

Ing. Jana Hudáková – v oblasti ekonómie, účtovníctva a daní pôsobí viac ako 13 rokov. Má za sebou 5 rokov pôsobenia v medzinárodnej audítorskej firme. V súčasnosti sa zaoberá vedením účtovníctva pre podnikateľské subjekty a účtovným poradenstvom.

JUDr. Matej Biroš - vyštudovaný právnik, lektor a podnikateľ, momentálne pôsobí v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo pracuje s malými a strednými podnikateľmi a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné právo a právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA - už tretí rok je Google certifikovaným trénerom pre oblasť Business & Soft Skills. Na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove vyučuje predmety v špecializácii manažment a digitálny marketing. Pôsobí tiež ako freelance copywriter, social media a PR konzultant. Poskytuje poradenstvo ako špecialista na online marketingovú stratégiu pre začínajúcich podnikateľov.

Mgr. Linda Hnatová - majiteľka a zakladateľka spoločnosti CONCORDIA Agency s.r.o, ktorá bola niekoľkonásobne ocenená ako top agentúra v súťaži RECRUIT RANK PROFESIA, odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov na celosvetovom medzinárodnom trhu.

KEDY?

22. - 26.05.2023

16:00 - 20:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz. Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 16.05.2023 do 20:00 hod.

KONTAKTY: ap.po@npc.sk alebo +421 948 061 142

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY –

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené