1_b.png

Kurz podnikateľských zručností: Cesta k úspechu

5.9.-Kurz-podnikateľských-zručností-Cesta-k-úspechu_cover.jpg

 

Ste rozhodnutí podnikať, ale ešte neprišla tá správna chvíľa? Pomocnú ruku a aktuálne informácie vám poskytnú naši odborníci z oblasti strategického plánovania, financií, marketingu ale aj komunikácie. Príďte sa zlepšiť vo vašich podnikateľských zručnostiach.

HARMONOGRAM MODULOV 

1.deň (05.09.): Biznis zručnosti

2.deň (06.09.): Špecifické právne zručnosti

3.deň (07.09.): Marketingové zručnosti

4.deň (08.09.): Biznis protokol a komunikačné zručnosti

5.deň (09.09.): Finančné zručnosti

 

ČO SA DOZVIETE

05.09.2022 Biznis zručnosti

 • zhodnotenie nápadu
 • zoznam úloh pred začiatkom realizácie
 • business plán a analýza trhu
 • test zákazníkov
 • vyhodnotenie (NE/ÍSŤ do nápadu)

06.09.2022 Špecifické právne zručnosti

 • špecifické právne formy podnikania
 • ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 • aké majú jednotlivé formy výhody a nevýhody
 • na čo si dať pozor pri zakladaní a vedení firmy

07.09.2022 Marketingové zručnosti

 • ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 • ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 • kampane na sociálnych sieťach, web
 • UX (User Experience)

 

08.09.2022 Biznis protokol a komunikačné zručnosti

 • Ako správne odprezentovať svoj nápad
 • Ako komunikovať v tíme, argumentovať a presadiť svoj názor
 • Efektívna komunikácia so zákazníkmi

 

09.09.2022 Finančné zručnosti

 • Dôležitosť analýzy uskutočniteľnosti
 • Správna príprava podkladov
 • Finančná analýza
 • Produktová analýza
 • Interpretácia výsledkov 

 

VAŠI LEKTORI

Pavol Duchoň MSc. – konzultant v oblasti startupov so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Má bohaté skúsenosti s komplexným poradenstvom pre začínajúce firmy a ich prepojenie na väčšie korporáty. Vedenie tímov a projektové riadenie potvrdené úspešnými celoeurópskymi spoluprácami.

Mgr. Norbert Gyürüsi – v súčasnosti pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí dnes uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč doma i v zahraničí.

Ing. Marek Petrovič – profesionálne sa venuje marketingu 5 rokov počas ktorých si prešiel dlhou cestou až po vlastnú firmu. Za jeho odbornosťou stoja skúsenosti, ktoré nabral ako marketingový špecialista vo Volis International kde spoznal Google Ads PPC kampane, e-shope pamas.sk kde riadil výkonnostné kampane v 7 krajinách.

Mgr. Nikola Sedláčková, PhD. – zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa angažuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

KEDY

05. – 09.09.2022

16:00 – 20:00

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 01.09.2022 do 12:00

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk alebo +421 949 555 477

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené