1_b.png

InDesign: Reklamný leták

10_11-InDesign-Reklamný-leták-CP-ZA-(FB-cover).jpg

 

Adobe InDesign ponúka profesionálne nástroje s pomocou ktorých vytvoríte aj reklamný leták. Na workshope sa s nimi zoznámite a získate praktické informácie potrebné k vytvoreniu viacstranového reklamného letáka určeného pre tlač.

ČO SA DOZVIETE

 • základná navigácia v pracovnom prostredí InDesign
 • nový dokument, možnosti a nastavenia
 • layout design, tvorba vzorových strán, vodiace linky a margá
 • definovanie a uloženie štýlov pre nadpisy, podnadpisy a text, paleta farieb
 • práca s kontajnermi, import textu, obrázkov a vektorov do InDesign dokumentu
 • organizovanie dokumentu pomocou vrstiev,
 • export dokumentu do tlačového PDF, dôležité nastavenia
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Adobe Indesign alebo jeho trial verziu na 7 dní.
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám grafický program Adobe InDesign a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, ako vytvoriť a nastaviť nový dokument. Dozvieme sa, ako vytvoriť jednotný layout a vzhľad celého dokumentu pomocou vzorových strán a štýlov pre nadpisy, podnadpisy a text. Pripravíme si kontajnery pre napĺňanie obrazovým a textovým obsahom. Pomocou okna Pages zmnožíme vzorové strany podľa celkového počtu strán a navrhnutej štruktúry dokumentu. Vysvetlíme si ako do dokumentu importujeme obrazový a textový obsah a ako funguje prelinkovanie s importovanými súbormi. Dozvieme sa ako pomocou okna Vrstvy dosiahneme prehľadnejšiu organizáciu celého dokumentu, Napokon si ukážeme ako dokument exportovať a ktoré nastavenia sú dôležité pre vytvorenie korektného tlačového PDF.

 

ČO JE PROGRAM  ADOBE INDESIGN A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Počítačový program Adobe InDesign je určený na zalomenie periodík, plagátov či iných tlačených alebo digitálnych médií. Ťažiskovo je zameraný na tvorbu rozloženia a vzhľadu tak jednotlivých strán v rámci dokumentu ako aj celého výsledného grafického súboru.  Pomocou pokročilých nástrojov Adobe InDesign umožňuje kombinovať rôzne typy písma spolu s obrazovými či vektorovými súbormi, alebo tabuľkami a vytvárať nádhernú grafiku v rámci jedného dokumentu. InDesign vám ponúka všetko, čo využijete pri vytváraní a publikovaní kníh, tlačených aj digitálnych časopisov, reklamných tlačovín, plagátov, interaktívnych PDF súborov a iného obsahu.

KEDY

10.11.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, EUROPALACE (4. poschodie), Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: InDesign pre začiatočníkov. Ak absolvujete InDesign pre začiatočníkov, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: InDesign:  Reklamný leták. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

 

Ukončenie registrácie:
04.11.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené