1_b.png

Handmade výroba sviečok

20.10.-Handmade-výroba-sviečok_cover.jpg

 

Vstúpte do sveta ručnej výroby sviečok. Dozviete sa všetko od histórie materiálov až po prísady, ako sú farbivá a rozličné arómy. Spoznáte tiež nástroje a náradie používané pri výrobe a záver podujatia bude venovaný použitiu rastlinného materiálu, zberu a správnemu lisovaniu rastlín a kvetov, ktoré viete využiť pri tvorbe sviečok.

Pokračovať budeme praktickým workshopom Vyrobte handmade sviečku , kde spoločne zhotovíme prírodné sviečky a viečka.

ČO SA DOZVIETE

  • história výroby sviečok
  • materiály používané pri výrobe
  • nástroje a náradie potrebné pri výrobe
  • práca s rastlinnými materiálmi a herbármi
     

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ladislav Kavecký  - pracuje od roku 2016 ako programový manažér a popritom sa venuje spolu s Karolom Navrkalom značke Botanicandle, ktorá vyrába prírodné, vonné sviečky s ozdobnými vrchnáčikmi. Obsahujú sójový vosk, esenciálne a éterické oleje a bavlnený knôt. Horia čistejšie a dlhšie, sú ekologické a zdravšie ako bežné, parafínové sviečky. Každý kus je originál. Pohár s viečkom tvoria jedinečné darčekové balenie. Neskôr sa dajú použiť ako dóza na drobnosti, šperky a kozmetiku.

KEDY

20.10.2022

16:30 - 17:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Krivá 21

040 01 Košice

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ukončenie registrácie: 17.10.2022 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené