1_b.png

GDPR v praxi

23.6.-GDPR-v-praxi_cover.jpg

 

Právne predpisy súvisiace s GDPR priniesli pre všetkých podnikateľov nové povinnosti a požiadavky na spracúvanie osobných údajov, ale zároveň aj množstvo otázok a praktických problémov. Na prednáške si na simulovanom prípade a praktických príkladoch vysvetlíme spoločne základné dokumenty, ktoré sa viažu k oblasti ochrany osobných údajov.

ČO SA DOZVIETE?

 • aké sú postupy budovania obchodného a marketingového ekosystému
 • úvod do ochrany osobných údajov – legislatíva a základné pojmy
 • základné zásady spracúvania osobných údajov a kroky súladu s GDPR
 • vnútorná smernica v oblasti ochrany osobných údajov
 • informačná povinnosť dotknutých osôb
 • poverenie, poučenie, mlčanlivosť – s ohľadom na zamestnancov
 • technické a organizačné opatrenia a záznamy o spracovateľských činnostiach
 • test proporcionality
 • posúdenie vplyvu
 • diskusia

KTO JE VAŠA LEKTORKA?

JUDr. Mária Kevická, PhD. – Špecialistka na ochranu osobných údajov v rámci európskej legislatívy so zameraním na implementáciu GDPR v rámci obchodných spoločností. Držiteľka medzinárodného certifikátu CIPP/E – Certified Information Privacy Professional/Europe.

KEDY?

23.6.2022 od 13:00 – 17:00 hod.

Ukončenie registrácie: 20.6.2021 do 24:00

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod

video návod

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Prednáška, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Táto prednáška sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené