1_b.png

Flat design ilustrácia v Adobe Illustrator

12_5 Flat design ilustrácia v Adobe Illustrator CP ZA (FB cover).jpg

 

Adobe Illustrator je jedinečným nástrojom na prácu s vektorovou grafikou. Na workshope budeme spolu objavovať jeho možnosti a predstavíme si skvelé techniky pri vytváraní ilustrácie a grafiky v štýle flat design.

ČO SA DOZVIETE

  • vytvoríme nový projekt, nastavíme rozmerové jednotky a farebný mód (CMYK alebo RGB)
  • vyskúšame si prácu s vektorovými tvarmi a ich kombinovaním vytvoríme časti novej grafiky
  • ako pracovať so symetriou a zjednodušiť si prácu zmnožovaním a zrkadlením objektov
  • viac o možnostiach nástrojov Pathfinder a Shapebuilder tool.
  • o interaktívnom vypĺňaní častí grafiky farbou pomocou Live Paint tool
  • ako vytvoriť ilustráciu postavičky v štýle Flat design
  • export do JPG, PNG. PDF
     

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si povieme ako vytvoriť nový projekt v Adobe Illustrator, upravíme veľkosť plátna, zvolíme správny farebný mód podľa zámeru použitia grafiky. Nastavíme rozmerové jednotky a pomenujeme nový projekt. Importujeme referenčný obrázok ako vizuálnu oporu pre tvorbu grafiky. Predstavíme si základné nástroje na prácu s vektorovými tvarmi ako veľkostné transformácie, kopírovanie a rotovanie, zrkadlenie. Ukážeme ako nám nástroje Pathfinder a Shapebuilder Tool pomôžu vytvárať novú grafiku iba s použitím jednoduchých geometrických tvarov. Predstavíme si techniky na zrýchlenie tvorby grafiky a efektívnu prácu. Pomocou niekoľkých trikov a úprav v editovacom móde zmeníme výsledný vzhľad vybraných častí grafiky. Napokon si ukážeme ako grafiku exportovať do súborov JPG., PNG., alebo ako tlačové PDF.

ČO JE PROGRAM  ADOBE ILLUSTRATOR  A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Illustrator je celosvetovo známy a oceňovaný program na kreatívnu prácu a tvorbu vektorovej grafiky. Osvedčené nástroje pomáhajú kreatívcom a dizajnérom vytvárať jedinečné grafické výstupy a nezameniteľný štýl  ovplyvnený možnosťami práce s vektormi. Ilustrácie, logo dizajn, práca s textom, obalová grafika, reklamné predmety a množstvo iných aplikácií navzájom spája flexibilita pri zmene rozmerov, čistota a ostrosť podania detailov v akejkoľvek mierke, variabilita pri exporte grafických súborov pripravených na tlač, médiá alebo web, presnosť kriviek a čiar určených pre plotrovanie, rezanie laserom či strojové vyšívanie a množstvo iných možností.

KEDY

12.5.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.

elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
 

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Adobe Illustrator pre začiatočníkov. Ak absolvujete Adobe Illustrator pre začiatočníkov, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Flat design ilustrácia v Adobe Illustrator.  Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
06.05.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“,  sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené