1_b.png

Financovanie inovatívnych firiem z programu HORIZONT EURÓPA

2_6_Zapojte-sa-do-komunitarnych-programov_REG_INT-(FB-cover).jpg

 

Pozývame vás na praktický seminár kde dostanete konkrétne rady z praxe od renomovaných odborníkov.

ČO SA DOZVIETE?

 • novinky programu Horizont Európa a kde je miesto pre firmy
 • Európska rada pre inovácie a jej portfólio schém: od základného výskumu až po úspešné škálovanie (vr. Transition, Pathfinder, Prizes)
 • Spoločné výskumno-inovačné projekty v tematických pilieroch, EIT a partnerstvá, Kaskádové financovanie z H2020 pre inovačné produkty: od vývoja až na trh
 • nový EIC Accelerator v Horizont Európa: kto je oprávnený žiadateľ a čo EK očakáva, proces prípravy návrhov, hodnotenie, výber + ukážky úspešných projektov
 • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency a z iných zdrojov

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Lucia Dávidová pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Právne a finančné otázky“. Pôsobí tiež v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Ing. Ivan Filus je inovačný expert, konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie a Národný kontaktný bod pre oblasť „Európska rada pre inovácie“. Vo firme BIC Bratislava sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

KEDY?
2.6.2021, od 09:00 do 13:00 (4hodiny).

Ukončenie registrácie: 26.05.2021 (vrátane)

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Účasť je bezplatná.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT:

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Trnava: npint_tt@npc.sk,

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Nitra: npint_nr@npc.sk,

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Trenčín: npint_tn@npc.sk,

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Žilina: npint_za@npc.sk,

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Banská Bystrica: npint_bb@npc.sk,

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Košice: npint_ke@npc.sk,

Tím programu podpory internacionalizácie NPC Prešov: npint_po@npc.sk,

Podrobnejšie informácie o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

 

V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené