1_b.png

Farebná meteostanica I.

04_05__Farebná meteostanica I..png

 

Zaujíma vás ako fungujú bezdrôtové meteorologické stanice alebo inteligentné žiarovky? Na tomto workshope pod vedením skúseného lektora skonštruujete svoje vlastné IoT (internet vecí) zariadenie, ktoré bude prostredníctvom WiFi siete komunikovať s vaším mobilným telefónom. V prostredí Arduino budeme programovať modul ESP8266, ktorý spôsobil revolúciu vo svete IoT vzhľadom na svoju nízku cenu, malé rozmery, integrovaný WiFi modul a vysoký výpočtový výkon. Dnes ho nájdeme v inteligentných žiarovkách alebo telefónom ovládaných zásuvkách a iných, často podomácky skonštruovaných zariadeniach, ktoré komunikujú cez internet.

Prvý deň podujatia vnikneme do tajov programovania. Pokúsime sa naprogramovať program pre ovládanie LED pásika. Ten bude zložený z ôsmich adresovateľných LED diód s označením WS2812. To nám umožní každej dióde nezávisle nastaviť farbu. Po statických vzoroch skúsime LED pásik rozanimovať, aby sme pochopili ako fungujú cykly s príkazom for a ako vytvoriť dojem pohybu. Ďalšou úlohou bude pripojenie digitálneho teplomera kombinovaného s vlhkomerom DHT22.

Pokračovať budeme na workshope Farebná meteostanica II. .

Workshopy sú určené pre úplných začiatočníkov bez skúseností s programovaním alebo konštrukcie elektrických zariadení.

KEDY?

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 4. mája 2023 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ A PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou a nainštalovanou anglickou klávesnicou,

- skontrolovať si, či viete na klávesnici nájsť všetky zátvorky a interpunkciu (https://x.valky.eu/progk)

- nainštalovať program Arduino (https://x.valky.eu/arduino) a podporu pre ESP8266 (https://x.valky.eu/esp).

- kábel na pripojenie zariadenia - budete mať k dispozícii USBA-USB micro, ak nemáte na počítači štandardné USB porty, treba si priniesť vlastný usb micro kábel alebo redukciu.

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRAVIDLÁ PRIHLÁSENIA NA PODUJATIE:

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené