1_b.png

Darčekový baliaci papier v Adobe Illustrator

7_7 Darčekový baliaci papier v Adobe Illustrator CP ZA (FB cover).jpg

 

Vytvorme spolu grafiku krásneho dekoru s opakujúcim sa vzorom s využitím skvelých nástrojov programu Adobu Illustrator. Pozývame vás na workshop, kde si vyskúšame nástroje na tvorbu vektorovej grafiky a s využitím možností programu Adobe Illustrator vytvoríme originálnu grafiku na darčekový baliaci papier. Workshop je určený pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

 • nastavenie nového dokumentu a oboznámenie s užívateľským rozhraním Adobe Illustrator
 • vektorové tvary a cesty, nástroje na tvorbu, úpravy a transformácie vektorov
 • možnosti nástrojov Rotate a Reflect Tool
 • vytvorenie základného grafického motívu
 • nástroj Pattern Tool a tvorba opakujúceho sa vzoru, možnosti
 • ako vytvoriť grafiku darčekového baliaceho papiera
 • export do JPG, PNG. PDF

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si povieme ako vytvoriť nový projekt v Adobe Illustrator, upravíme veľkosť plátna a zoznámime sa s užívateľským rozhraním programu. Nastavíme rozmerové jednotky a pomenujeme nový projekt. Importujeme referenčný obrázok ako vizuálnu oporu pre tvorbu grafiky. Predstavíme si základné nástroje na prácu s vektorovými tvarmi, predstavíme si Objektový  a Editovací mód,  možnosti výplní a ťahov vektorových objektov. Ukážeme si možnosti nástrojov Rotate a Reflect Tool pri tvorbe základnej grafiky. Pomocou nástroja Pattern Tool vytvoríme opakujúci sa vzor a ukážeme si možnosti ako nastaviť opakovanie základnej “dlaždice” v nových usporiadaniach výsledného vzoru. Ukážeme si ako vytvorený vzor uložiť a aplikovať na požadovanú veľkosť podkladu. Napokon si ukážeme ako grafiku exportovať do súborov JPG., PNG., alebo ako tlačové PDF.

ČO JE PROGRAM  ADOBE ILLUSTRATOR  A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Illustrator je celosvetovo známy a oceňovaný program na kreatívnu prácu a tvorbu vektorovej grafiky. Osvedčené nástroje pomáhajú kreatívcom a dizajnérom vytvárať jedinečné grafické výstupy a nezameniteľný štýl  ovplyvnený možnosťami práce s vektormi. Ilustrácie, logo dizajn, práca s textom, obalová grafika, reklamné predmety a množstvo iných aplikácií navzájom spája flexibilita pri zmene rozmerov, čistota a ostrosť podania detailov v akejkoľvek mierke, variabilita pri exporte grafických súborov pripravených na tlač, médiá alebo web, presnosť kriviek a čiar určených pre plotrovanie, rezanie laserom či strojové vyšívanie a množstvo iných možností.

KEDY

7.7.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  Dekor v Adobe Illustrator

Ak absolvujete Dekor v Adobe Illustrator, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  Darčekový baliaci papier v Adobe Illustrator

Absolvovať samostatne iba praktickú časť. – nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
1.7.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené