1_b.png

Copywriting s využitím umelej inteligencie

cover_22.9.-Copywriting-s-využitím-umelej-inteligencie.jpg

 

Využite silu umelej inteligencie pri písaní vašich textov. Na našom workshope sa dozviete, ako si pomocou AI nástrojov pripraviť texty pre váš web, emaily či sociálne siete.

ČO SA DOZVIETE?

 • Aké AI nástroje je možné využiť pri copywritingu
 • Aké sú ich výhody a obmedzenia
 • Ako si vďaka AI pripraviť texty pre vašu webstránku
 • Ako si vytvoriť newsletter alebo emailovú komunikáciu
 • Ako pomocou AI pripraviť obsah na vaše sociálne siete
 • Aké sú najčastejšie chyby pri využívaní AI v copywritingu

KTO JE VAŠA LEKTORKA

Mgr. Veronika Bošková – marketingový expert a konzultant pre malé a stredné podniky. Celý profesijný život sa pohybuje v marketingu, či už na klientskej alebo agentúrnej strane. Je aktuálne jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku. Posledný rok sa intenzívne venuje téme praktického využitia AI v marketingu na zjednodušenie procesov a optimalizáciu marketingových budgetov.

KEDY?

22.9.2023, od 9:00 do 13:00 hod.

Ukončenie registrácie: 20.9.2023 do 12:00

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2 
Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod

video návod

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené