1_b.png

Budovanie zvykov pre úspešné podnikanie

cover_25.5.-Budovanie-zvykov-pre-úspešné-podnikanie.jpg

 

Viete, že viac ako 40% každodenných ľudských činnosti sa zakladá na zvykoch a nie na rozhodnutiach?

Pri skúmaní, čo majú spoločné úspešní ľudia z rôznych kútov sveta, a čo ich odlišuje od tých neúspešných, sa ukázalo, že sú to ich zvyky. Naše zvyky môžeme zmeniť, ak pochopíme ich podstatu.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako si vybudovať nové efektívne zvyky a odstrániť tie zlé
  • Prečo je stanovenie cieľov dôležité
  • Ako budovať rutinu aj v podnikaní

KTO JE VÁŠ LEKTOR

PhDr. Viktória Kopuničová, PhD. - psychologička, koučka, lektorka v oblasti rozvoja osobnosti s dlhoročnou praxou v korporátnych spoločnostiach. Absolvovala množstvo výcvikov v oblasti psychológie, ako aj v oblasti projektového riadenia a leadershipu. Má aj bohaté skúsenosti z akademickej pôdy a vedecko-výskumnej činnosti, kde pôsobila  ako expertka v oblasti rizikového správania.

KEDY?

25.05.2023

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 22.05.2023 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná. 


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené