1_b.png

Blogujte a predávajte zároveň

21_1 Blogujte a predávajte zároveň CP KE (FB cover).jpg

 

Vedeli ste, že 2 z 5 stránok na svete bežia práve vďaka systému WordPress?  Prostredníctvom neho si viete založiť osobný, jedinečný a funkčný blog.  Využite všetky jeho možnosti a vytvorte tak skvelý marketingový a predajný nástroj!

ČO SA DOZVIETE

  • ako sa prihlásiť do  platformy WordPress
  • predstavenie a základy práce v open source publikačnom systéme  Wordpress
  • zoznámenie sa s nástrojmi platformy a možnosťami publikovania

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • funkčný e-mail
  • zariadenie s klávesnicou a myškou
  • fotky vašich produktov, služieb a podobne
  • krátky text (ideálne cca 2300 znakov/5 odstavcov)
  • nadšenie pre písanie a otázky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. art Martin Adamko – skúsený dizajnér, grafik, fotograf, tvorca videí, bloger, programátor a tanečník. Svojim klientom radí ako sa odprezentovať, pomáha im s kreatívou aj predajom ich produktov už viac ako 10 rokov.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na začiatku si ukážeme ako sa prihlásiť do systému WordPress a založíme si spolu blog. Vysvetlíme si rozdiel medzi stránkami a periodicky pridávaným obsahom, rozdiely v použití tagov aj kategórií. Naučíme sa pridávať a editovať texty aj fotografie tak, aby sa dokonale hodili ku zvolenej šablóne. Spolu vytvoríme a nastavíme kontaktný formulár, vďaka ktorému vás budú môcť vaši budúci zákazníci kontaktovať. Nakoniec si ukážeme ako sa dá nový blog využiť v kombinácii so sociálnymi sieťami aj keď nemáte tisíce sledovateľov.

ČO JE PUBLIKAČNÝ SYSTÉM WORDPRESS A NA ČO SA VYUŽÍVA:

WordPress dávno prerástol v plnohodnotný administračný webový nástroj.  Dokáže poskytnúť zázemie, na ktorom môže byť webová stránka, blog, denník, či dokonca malá sociálna sieť. Možnosti sú neskutočné. To všetko vďaka podpore komunity, ktorá nástroj ďalej zveľaďuje spolu s pôvodnými tvorcami. WordPress sa hrdí svojou jednoduchosťou, prívetivosťou, ale aj možnosťami, ktorá uspokojí nielen náhodného blogera, ale aj veľké značky a náročnejšie projekty.

KEDY

21.1. 2021

17:30 - 20:30 hod.

KDE

Online – MS Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, P.O.BOX E17, 040 01 Košice.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP)(do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Spoznajte platformu WordPressAk absolvujete Spoznajte platformu WordPress, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Blogujte a predávajte zároveň. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie: 15.1.2021 do 16.00 h, alebo do naplnenia kapacity.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV PODUJATIA JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

KONTAKT

Tím Creative point NPC Košice: creativepoint_ke@npc.sk


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené