1_b.png

AutoCAD: Pôdorys rodinného domu

14_7 AutoCAD Pôdorys rodinného domu CP ZA (FB cover).jpg

 

Zaujíma vás podnikanie v oblasti stavebníctva, architektúry alebo strojárstva? Na workshope vám ukážeme možnosti a základy technického kreslenia v AutoCADe.

ČO SA DOZVIETE

 • základné funkcie, orientácia na pracovnej ploche a nastavenie ovládania
 • ktoré nástroje a ako ich využiť pri kreslení v 2D (line, polyline, construction line a polygon)
 • úprava čiar (hrúbka, štýl)
 • úprava prvkov (trim, copy, stretch, scale atď.)
 • práca s vrstvami
 • šráfovanie a „vyfarbenie“ plôch
 • kótovanie, označenie textom
 • ako si nastaviť formát

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program min. AutoCAD 2018 alebo jeho trial verzia na 30 dní -  https://www.autodesk.com/products/autocad/free-trial (ideálne mať nainštalovanú anglickú verziu, kvôli rôznym skratkám)
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. art. Ing. arch. Veronika Gramerová – architektka, dizajnérka a v súčasnej dobe aj učiteľka na drevárskej strednej škole v odbore dizajn a výroba nábytku.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám profesionálny software na kreslenie technickej dokumentácie AutoCAD. Ukážeme si  jeho pracovné prostredie a nastavenia. Ukážeme si ako používať jednotlivé nástroje, ako sa využívajú v kreslení a ich skratky. Naučíme sa ako postupne vytvárať čiary, krivky, polygóny a ako si nastaviť hrúbku alebo štýl čiar. Manipuláciou s týmito objektami sa naučíme nakresliť si jednoduchý pôdorys rodinného domu. Pozrieme si ako si nastavíme šráfy a vyšrafujeme daný objekt. Nakoniec si prejdeme ako sa aplikujú kóty a celý výkres osadíme do žiadaného formátu.

ČO JE PROGRAM  AutoCAD A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Program AutoCAD bol vyvinutý Johnom Walkerom v roku 1982 za pomoci spoločnosti AUTODESK a úspešne sa ujal na trhu. Odvtedy prešiel veľkým počtom vylepšení, aby sa dostal medzi svetovú špičku. Najčastejšie sa používa na vytváranie a úpravu 2D a 3D návrhov, na profesionálnu projekciu v rôznych odvetviach ako je architektúra a stavebníctvo, strojárstvo, mapovanie a terénne úpravy. AutoCAD je primárne využívaný na projekciu v 2D rozhraní, ale dokáže fungovať aj v 3D. Pre lepšie zvládnutie 3D scény, má spoločnosť Autodesk špeciálne zamerané programy ako Revit, Maya a pod. Autocad sa objavuje na trhu v plnej verzii a vo verzii LT, ktorá je skrátenou formou programu, určenou pre prácu v 2D. K plnej verzii existujú taktiež rozširujúce nadstavbové aplikácie napr. Civil 3D, Plant a pod.

KEDY

14.7.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:


Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Úvod do programu AutoCAD. Ak absolvujete Úvod do programu AutoCAD, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  AutoCAD: Pôdorys rodinného domu. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
8.07.2021 do 16:00 alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené