1_b.png

Autentická komunikácia s klientom

cover_23.3_Autentická-komunikácia-s-klientom.jpg

 

Keď je obchodník autenticky, potenciálny klient z neho necíti nátlak ani manipuláciu. Naopak, vníma obchodníka ako experta, ktorý mu chce úprimne porozumieť a pomôcť. Takýto obchodník si buduje sieť vzťahov so spokojnými klientmi, ktorí ho sami od seba odporúčajú ďalej. Na workshope sa naučíte, čo môžete robiť, aby ste sa pri komunikácii s klientom cítili úplne prirodzene.

Tento workshop je vstupnou bránou k autentickej komunikácii s klientom a venuje sa viacerým témam na základnej úrovni.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako si osvojiť „mindset“ človeka, ktorý prináša hodnotu
 • ako byť sám sebou, budovať úprimné vzťahy a nemanipulovať
 • ako sa naladiť na klienta a nebyť len vo svojej hlave
 • ako vytrénovať svoju všímavosť a vnímavosť na maximum
 • ako efektívne zisťovať potreby klienta a následne ich napĺňať
 • ako jednoducho a zapamätateľne vysvetliť, čo vieme ponúknuť
 • ako predávať bez toho, aby som čokoľvek predával
 • ako budovať vzťah s klientom aj kamarátom

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Martin Čajko - vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľom spoločnosti Otvorená Hra, ktorej víziou je svet postavený na otvorenej komunikácii, kvalitných vzťahoch a dôvere. Vďaka hravým školeniam a individuálnym konzultáciám otvorená Hra napĺňa túto víziu vo firmách, organizáciách aj u jednotlivcov

KEDY?

23.3.2023, od 9:00 do 13:00 hod.

Ukončenie registrácie: 20.3.2023 do 24:00

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod,

video návod

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené