1_b.png

Analytika pre začiatočníkov aj pokročilých

15.04.-Analytika-pre-začiatočníkov-aj-pokročilých-TT-plagat-(FB-cover).jpg

 

Chcete sa naučiť, aké sú základné princípy webovej analytiky a ako sa pracuje s nástrojom Google Analytics? Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve sa dozviete, ako správne pracovať s analytikou e-shopu a s lektorom si ukážete tipy a návody, ako vďaka získaným dátam vylepšíte konverzie a navýšite zisk svojho e-shopu.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

  • o Google Analytics
  • o štatistikách a ich význame
  • o vyhodnocovaní štatistík a ich využívaní v praxi
  • o internom vyhľadávaní a jeho súvise s objednávkami
  • o tvorbe vlastných reportov
  • o importe nákladov z iných inzertných systémov
  • o optimalizačných postupoch pri vyhodnocovaní zdrojov návštevnosti s dôrazom na platené zdroje návštev (PPC reklama cez Google AdWords, Etarge a Facebook)
  • o pojmy ako KPI, bounce rate, ROI, CPA, CPC, RPC, conversion rate, multi-chanelfunnels, user segmentation a iných

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Matej Jonášek pravidelne školí pre spoločnosť IT Learning Slovakia. Jeho špecializácia je Wordpress, Google Adwords a grafika prostredníctvom programu Canva. Matej sa venuje PPC reklame nielen v rámci školení, ale aj v rámci nastavovania kampaní pre svojich klientov. V rámci SBA školí digitálne témy v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave a účastníci workshopov mu pravidelne dávajú výborné hodnotenia pre jeho ľudský prístup a odborné vedomosti.

KEDY?
15.4.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Štefániková 4, 917 01 Trnava

KONTAKT: npint_tt@npc.sk


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;

je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené