1_b.png

Ako vytvoriť 3D model reklamných predmetov

23_2 Ako vytvoriť 3D model reklamných predmetov CP KE (FB cover).jpg

 

Naučte sa 3D modelovať z domu v dostupnom, zrozumiteľnom a ľahko zvládnuteľnom online programe  SketchUp Free.  Výsledkom kurzu budú tri hotové vizuály propagačných predmetov, ktoré môžu slúžiť ako predloha pre 3D tlač: kľúčenky, hrnčeka a náramku.

ČO SA DOZVIETE

 • ako ovládať orientáciu v 3D priestore
 • ako nastaviť prostredie (jednotky, pozadie)
 • ako použiť kresliace a modelovacie funkcie (3D modelovanie, 3D text)
 • ako si nastaviť materiály a textúry

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • počítač s myškou a kvalitné pripojenie na internet
 • nápad na konkrétny propagačný predmet, ktorý by ste chceli modelovať (nepovinné)
 • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Zuzana Samčíková- vyučuje prácu v 3D modelovacích programoch na strednej umeleckej škole. Svoje skúsenosti a vedomosti sa snaží odovzdávať trpezlivo a s radosťou.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na začiatku si spoločne spustíme samotný program a budeme sa venovať ovládaniu a nastaveniu prostredia. Ďalej si predstavíme kresliace a modelovacie nástroje, naučíme sa namodelovať  kľúčenku s presnými rozmermi, rotačný predmet – hrnček a vymodelujeme si náramok. Vyskúšame si použitie rôznych materiálov a textúr, vytvorenie otvorov a ukážeme si použitie 3D textu. Na záver sa naučíme ako si svoj model uložiť tak, aby bol vhodný pre zadanie do 3D tlače. Vhodné aj pre začiatočníkov.

ČO JE SKETCHUP FREE A NA ČO SA VYUŽÍVA:

SketchUp Free je najjednoduchší bezplatný softvér na 3D modelovanie priamo na webe. Svoj 3D dizajn online máte všade so sebou. SketchUp umožňuje rýchlo vizualizovať návrhové nápady v komerčnom aj nekomerčnom interiérovom dizajne, v dizajne záhrad, produktov, obalovom dizajne, aj pre 3D tlač.  Je vhodný ako vstupný program do sveta 3D modelovania pre svoje jednoduché a zrozumiteľné prostredie a funkcie.

KEDY

23.2. 2021

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, P.O.BOX E17, 040 01 Košice.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Úvod do 3D modelovania v SketchUp Free. Ak absolvujete Úvod do 3D modelovania v SketchUp Free, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Ako vytvoriť 3D model reklamných predmetov.

Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  


Ukončenie registrácie:
19.2.2021 do 12:00 alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_ke@npc.sk .

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“,  sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené