1_b.png

Ako na energetické úspory v praxi

1_12-Ako-na-energetické-úspory-v-praxi_RP_BA_REG-(cover).jpg

 

Extrémny nárast cien energií komplikuje podnikanie na Slovensku. Na seminári zistíte, kde môže vaša prevádzka ušetriť energie, aké technológie je možné využiť či ako identifikovať úsporné priority s ohľadom na stav podnikateľských priestorov a prevádzok

ČO SA DOZVIETE

 • vaša prevádzka z hľadiska rozdelenia spotrieb energie
 • krátky pohľad na legislatívne obmedzenia
 • beznákladové a nízkonákladové opatrenia na úsporu energie
 • monitoring – korektné čísla odhalia pravdu
 • využívanie moderných technológií na úsporu energie
 • diskusia k vašim otázkam
 • zhrnutie možností úspor a odporúčaní
 • príklady firiem, ktoré už zrealizovali opatrenia zamerané na energetické úspory

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Ing. Rastislav Tvarog –  špecialista na energetickú certifikáciu budov, termovízne merania, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti, energetický audítor, majiteľ spoločnosti TWG-energo, s .r. o., ktorá od roku 2008 spracovala 10.000+ energetických certifikátov, auditov, posúdení či termovízií.

HOSTIA, KTORÍ BUDÚ HOVORIŤ PRAKTICKÉ PRÍKLADY O ICH ENERGETICKÝCH ÚSPORACH

Martin Valigurský – riaditeľ v spoločnosti FYTOPHARMA a.s.. Sú výrobcom tradičných bylinných čajov, výživových doplnkov a kozmetiky. Ich produkty nájdete predovšetkým na pultoch lekární na Slovensku a v Českej republike.

Martin Kamas –  prokurista vo firme Galvex s.r.o.. Rodinná firma z Banskej Bystrice, ktorá už 30 rokov vyrába lieky pre slovenský trh pod svojou značkou, a aj pre zmluvných partnerov.

Peter Bubnár – je konateľom firmy CHETRA SK s.r.o., ktorá sa v spolupráci so svojím zmluvným partnerom Chetra GmbH venuje servisu v oblasti vysokotlakových tesnení v náročných prevádzkových podmienkach.

Beata Liščíková – konateľka vo firme FLORIL s.r.o., ktorá sa venuje cukrárenskej výrobe.


KEDY?

1.12.2022

9:00 - 13:00

Ukončenie registrácie: 29.11.2022 o 23:59 h

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené