1_b.png

Aj Facebook predáva - seminár pre podnikateľov

17.01. Facebook_RP_PO_cover.jpg

 

Mnoho firiem po celom svete používa Facebook ako kľúčovú platformu, na ktorej budujú svoju značku. Na seminári si ukážeme, ako využiť silu sociálnych sietí pri podpore podnikania.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo môže priniesť Facebook do vášho podnikania
  • prečo je obsah marketingovej komunikácie na Facebooku kľúčový
  • aké sú kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach
  • ako sa naučiť správne zacieliť publikum, nastaviť, optimalizovať a vyhodnocovať kampane

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Filip Klička - špecialista internetového marketingu, ktorému sa venuje už 10 rokov, prednáša a vedie workshopy na Technickej univerzite v Košiciach, poskytuje koučing a poradenstvo na vykonávanie aktivít online marketingu (najmä copywriting a správa sociálnych sietí).

KEDY?

17.01.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE?

UniCentrum, Kúpeľná 6

2. poschodie (č. dv. 312)

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.01.2019 do 16.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené