1_b.png

3D tlačená lampa - Lithophane

3D tlačená lampa - Lithophane.png

 

Viete, že 3D tlačiareň vám vytlačí takmer čokoľvek? Aj lampu s vašou fotografiou. A keď ju zasvietite, tak sa Vám naskytne krásny pohľad na tienidlo, ktoré nostalgicky zobrazí časť vášho života. A viete, že je to veľmi ľahké? Technika sa nazýva Lithopane a my Vám ju predstavíme, aby ste si mohli vytvoriť takéto nádherné a srdce potešujúce dielo pre seba, alebo ako výnimočný darček.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Pod vedením skúseného lektora sa naučíte postup ako si takéto dielo vytvoriť – vytlačiť. Ako nahrať fotografiu do online nástroja, nastaviť si parametre – tvar, výšku, šírku a stiahnutý súbor si vytlačiť na 3D tlačiarni s univerzálnymi nastaveniami.

KEDY?

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 27. októbra 2022 v čase od 17:30 do 21:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program CorelDRAW alebo jeho trial verziu,

- ľubovoľnú fotografiu v digitálnej podobe

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené