1_b.png

3D tlač: tvorba modelu v Blenderi

12.10.-3D-tlač-tvorba-modelu-v-Blenderi_cover.jpg

 

Tlač zložitých tvarov a jemných detailov – to všetko umožňuje SLA technológia 3D tlače. Na praktickom workshope vytvoríme pod vedením lektora 3D model v programe Blender, ktorý potom vytlačíme na SLA 3D tlačiarni. Lektor vám predstaví celý proces tvorby fyzického modelu. Workshop je určený aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

  • nastavenia programu Blender, vytvorenie nového projektu
  • zvolenie rozmerových jednotiek vhodných pre 3D tlač
  • práca s polygonálnymi objektami, základné nástroje a modifikátori, Booleanovské operácie
  • modelovacia stratégia, import referenčných obrázkov a budovanie základných tvarov modelu
  • doladenie detailov 3D modelu a nástroje na kontrolu vhodnosti modelu pre 3D tlač
  • export hotového 3D modelu do formátu STL
  • práca v 3D sliceri PreForm, umiestnenie modelu, generovanie supportu a dát pre SLA 3D tlač
  • kalibrácia 3D tlačiarne Formlabs Form2 a príprava na 3D tlač, vytlačenie hotového modelu
  • úpravy a postprocesing vytlačeného modelu

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si povieme ako vytvoriť nový projekt v programe Blender. Nastavíme rozmerové jednotky a zoznámime sa s užívateľským rozhraním programu. Pomenujeme nový projekt, importujeme referenčný obrázok a zvolíme si modelovaciu stratégiu. Predstavíme si základné nástroje na prácu s polygonálnymi objektami, Objektový a Editovací mód a možnosti ďalších nástrojov pri budovaní základných hmôt, ako aj pri finálnom doladení hotového modelu. Predstavíme si nástroj na kontrolu manifold geometrie (korektnej uzavretosti polygonálnej siete). Ukážeme si ako model exportovať pomocou formátu STL do Slicera (program generujúci cesty a vrstvy pre 3D tlačiareň) a čo všetko je potrebné nastaviť pre dobrú a efektívnu tlač. Ukážeme si bezprostrednú prípravu SLA 3D tlačiarne pred tlačou a následne spustíme tlač. Vytlačený model očistíme od zvyškov živice a necháme stabilizovať v IPA alkohole. Finálny model necháme vytvrdnúť pomocou UV svetla a odstránime support.

ČO JE SLA TECHNOLÓGIA?

SLA technológia alebo Stereolithography – je najbežnejšou technológiou 3D tlače využívajúcou svetlocitlivé živice, ktoré pri kontakte s laserovým lúčom tvrdnú a vytvárajú pevný model rôznej tvrdosti alebo pružnosti v závislosti na type živice. Vytlačené modely sa vyznačujú bezkonkurenčným podaním jemných detailov a zložitých tvarových častí, presnosťou, rovnomernosťou a vysokou kvalitou povrchu. Technológia sa využíva v zdravotníctve, pri vytváraní zložitých prototypov, pri tvorbe modelov šperkov, v architektúre a dizajne.

KEDY

12.10.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ukončenie registrácie:
11.10.2022 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené