Hľadáme expertov pre aktivity NPC

Slovak Business Agency v rámci aktivít Národného podnikateľského centra (NPC) spustilo výzvu na obsadenie pozícií externých spolupracovníkov. Hľadáme expertov, mentorov, konzultantov, lektorov, lektorov pre Creative point.

Forma spolupráce s expertmi, mentormi, bude realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce na zmluvne dohodnuté obdobie (max 350 hodín ročne) alebo Dohody o pracovnej činnosti (max 10 hodín týždenne). Platobné podmienky a pracovná náplň experta (mentora) budú uvedené v samotnej dohode. Viac informácií o oprávnenosti výdavkov na externých spolupracovníkov v rámci aktivít NPC nájdete tu.

Chcem sa stať Expertom, Mentorom

Chcem sa stať Konzultantom

Chcem sa stať Lektorom

Chcem sa stať Lektorom pre Creative Point

 

Podmienky zapojenia sa do výzvy

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

  • online profil tu

  • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu vyzva@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Zaslaním svojho životopisu vrátane prípadných príloh udeľujem, ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, korešpondenčná adresa Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu do 31. 12. 2028 a na účel: posúdenia, spracúvania a ukladania vyššie uvedených osobných údajov súvislosti s podanou Prihláškou na obsadenie pozícií lektor, konzultant, expert (mentor) Národného podnikateľského centra (NPC) v gescii Slovak Business Agency a v súvislosti s aktivitami Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v dotazníku sú pravdivé.

Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením: (1) článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mi poskytol informáciu: a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním, b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (2) článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom, (3) článku 16 Nariadenia o práve na opravu, (4) článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“), (5) článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania, (6) článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania, (7) článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov, (8) článku 21 Nariadenia o práve namietať, (9) článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a (10) článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu TU.

 


Ochrana osobných údajov

Sme radi, že vás ponuka služieb Slovak Business Agency zaujala a že ste sa rozhodli ju využiť.

Dovoľte nám preto informovať vás, že v rámci služieb, ktoré Slovak Business Agency ponúka, dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. S cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie a oznámenia tak, ako vyplývajú z platných právnych predpisov, vydáva Slovak Business Agency tento dokument obsahujúci informácie o nakladaní s osobnými údajmi dotknutej osoby, ako aj o jej právach, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú.

Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU


O nás

Slovak Business Agency je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania a je realizátorom Národného projektu NPC II – BA kraj, Národného projektu NPC v regiónoch a národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. Národné projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) Ďalšie informácie nájdete na www.npc.sk alebo www.sbagency.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: vyzva@npc.sk