Duševné vlastníctvo v podnikaní – PATENTY A ÚŽITKOVÉ VZORY

Ak vo svojom podnikaní investujete do výskumu a vývoja, je na mieste ochrániť si výsledky náležitým spôsobom, aby ste ich mohli využívať iba vy.

Pokiaľ je obchodným artiklom vášho podnikania vynález či technické riešenie, odporúčame ochrániť si ich patentom či úžitkovým vzorom. Majiteľ udeleného patentu/úžitkového vzoru má výlučné právo vyrábať, predávať a vyvážať produkty na báze vynálezu/technického riešenia, alebo môže naň udeliť licenciu, alebo ho predať.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk v kategórii Ochrana duševného vlastníctva

Patenty a úžitkové vzory chránia jedinečné nové riešenia a dávajú ich majiteľom konkurenčnú výhodu v postavení na trhu.  Výhody, ktoré plynú z udeleného patentu alebo úžitkového vzoru výrazne zvyšujú hodnotu nielen samotného produktu, ale aj hodnotu podnikania ich majiteľa a zlepšenie postaveniu na trhu. Majiteľ jedinečného patentu/úžitkového vzoru môže určovať cenu na trhu a následne aj marže výrobku.

Ak ste pri svojej práci boli kreatívni a niečo ste vymysleli či vytvorili, je dôležité si to chrániť a využívať výhody svojich schopností v dobe, keď je to aktuálne a využiteľné.

Vynález/technické riešenie musí pre udelenie patentu/úžitkového vzoru spĺňať niekoľko kritérií: musí byť celosvetovo absolútne nový, priemyselne využiteľný, opakovane uskutočniteľný, musí byť výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Ako zistíte, či je váš vynález/technické riešenie nový? Kontaktujte npc@cvtisr.sk a pomôžme vám nie len vypracovaním rešerše ale aj poskytnutím poradenstva v oblasti duševného vlastníctva. Vďaka projektu NPC úplne bezplatne.

Viac informácií môžete získať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk pod tagom CVTI SR

BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE K OCHRANE INOVÁCIÍ ZÍSKATE PODANÍM ŽIADOSTI:

Žiadosť podnikatelia a nepodnikatelia z bratislavského kraja

Žiadosť podnikatelia z ostatných regiónov

Žiadosť nepodnikatelia z ostatných regiónov


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.