Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Viete si ochrániť vaše inovácie?

Konzultačné a rešeršné služby.png
 
Podobne ako pri hmotnom majetku, aj nehmotný majetok – inovácie, značky a pod., je potrebné chrániť, a tak dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní. Ochrana inovácií – duševného vlastníctva – je spojená s určitými finančnými nákladmi, ktorých výška je priamo úmerná teritoriálnemu rozsahu ochrany. Vzhľadom na výšku nákladov spojených so zabezpečením a udržiavaním priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva je potrebné túto ochranu realizovať čo najefektívnejšie. Pomôžeme vám stanoviť optimálnu stratégiu ochrany vašich inovácií.
 

Konzultácie k inováciám 

Konzultácia k inováciám zahŕňa najmä:

 • identifikáciu duševného vlastníctva a popis možností jeho ochrany (napr. patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka)
 • návrh stratégie ochrany inovácií
 • popis možností realizácie komercializácie inovácií
 • sprostredkovanie kontaktu na patentových zástupcov či iných špecialistov z oblasti priemyselného vlastníctva
Rešeršné služby
Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich technické riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu či úžitkového vzoru. Takéto porušovanie môže mať negatívne až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy. Rešerš na stav techniky (t. j. vyhľadávanie podobných riešení) je jediný nástroj na zistenie novosti inovácií.  V prípade záujmu Vám poradíme, ako môžete sami vyhľadávať a vyhodnocovať patentové informácie, alebo si u nás nechajte bezplatne vypracovať niektorú z nasledovných typov rešerší:
 
 • Patentová rešerš na stav techniky
 • Patentový monitoring
 • Patentové analýzy a štatistiky
 • Rešerš na aktivity konkurencie
 • Rešerš na právny stav dokumentov
 • Rešerš na dizajny
 • Rešerš na ochranné známky
 • Rešerš z nepatentovej literatúry
Prihlasovanie na výzvu je už ukončené