Duševné vlastníctvo v podnikaní – OCHRANNÁ ZNÁMKA

V podnikaní je dôležité chrániť si duševné vlastníctvo. Bez ohľadu na to, či podnikáte s produktami alebo službami, mali by ste poznať ochrannú známku a možnosti, ktoré poskytuje.

Ochranná známka je označenie zapísané v registri ochranných známok, ktorá dáva jej majiteľovi výlučné právo na jej použitie. Môže byť slovná, obrazová, priestorová či dokonca zvuková. Prakticky si viete ochrániť napr. názov firmy/produktu/služby, slogan, logo, obal tovaru, znelku, animáciu, a iné. Ochranná známka slúži na odlíšenie od konkurencie a bráni jej vyrábať ten istý druh produktov s rovnakým označením. Týmto vytvára na trhu jedinečnosť tovaru a tvorí jeho pridanú hodnotu.

Pre spotrebiteľa, ktorý si našiel svoj obľúbený tovar/službu je dôležité vedieť rozlíšiť ich na trhu od konkurencie, k čomu značne dopomáha vizuálna stránka. Lojálnosť spotrebiteľa k značke je mocným nástrojom k úspechu.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk v kategórii Ochrana duševného vlastníctva

Ochrannú známku môžete mať zaregistrovanú neobmedzene. Po zápise ochrannej známky do registra získate ochranu na 10 rokov, no po uplynutí doby platnosti je možné požiadať o jej predĺženie a to donekonečna (za predpokladu, že budete platiť príslušný poplatok).

ZAUJÍMAVOSŤ: Najstaršia nepretržite udržiavaná a stále platná trojrozmerná ochranná známka na Slovensku pochádza z roku 1967 a má ju zaregistrovanú Ján Becher – má podobu malej fľaštičky (na ilustračnej snímke).

Značka a imidž produktu predstavujú oveľa vyššiu hodnotu ako produkt samotný. Preto je dôležité si ich chrániť, aby konkurencia nevyrábala podobný alebo totožný výrobok ako vy a tým vás neoberala o zisk. Najhodnotnejšie známky majú hodnotu niekoľko desiatok miliónov €.

Predtým ako si podáte prihlášku je vítané si nechať vypracovať rešerš, či rovnaká alebo podobná známka už nie je zaregistrovaná. V tom vám vie CVTI SR pomôcť poskytnutím bezplatných služieb prostredníctvom projektu NPC (npc@cvtisr.sk). Okrem vypracovania rešerše na ochrannú známku vám vie poskytnúť poradenstvo pri podaní prihlášky a dať tipy pri stratégii ochrany vášho duševného vlastníctva.

Všetky tieto služby sa poskytujú bezplatne fyzickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať alebo malým a stredným podnikateľom. Kontaktujte npc@cvtisr.sk

Viac informácií môžete získať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk pod tagom CVTI SR

BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE K OCHRANE INOVÁCIÍ ZÍSKATE PODANÍM ŽIADOSTI:

Žiadosť podnikatelia a nepodnikatelia z bratislavského kraja

Žiadosť podnikatelia z ostatných regiónov

Žiadosť nepodnikatelia z ostatných regiónov


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.